Make your own free website on Tripod.com

 

Last Update 10  December 2002

เรื่องนำเสนอ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

กลับสู่หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบประธานกรรมการ
คณะกรรมการชุดุบัจจุบัน
พนักงานสหกรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์
สิทธิประโยชน์
การให้บริการเงินกู้
เอกสารการกู้เงินทุกประเภท
สวัสดิการสมาชิก
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
สายด่วนถึงผู้จัดการ

ข่าวประจำเดือนนี้

คัดเลือกผู้แทนสมาชิก
สมนาคุณสมาชิก
รับสมัครกรรมการ
รับสมัครประธาน-กรรมการ
ประกันชีวิตสมาชิก
ขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ
รายละเอียดประชุมกรรมการ
สรุปสถานภาพสหกรณ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสมนาคุณสมาชิกสหกรณ์

             คณะกรรมการดำเนินการได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 14/2545 เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2545 ให้ดำเนินการสมนาคุณสมาชิกสหกรณ์ เป็นรางวัลหุ้นโดยวิธีการจับสลากหาผู้โชคดี จำนวนทั้งสิ้น 300 รางวัลๆละ 20 หุ้น รวมเป็นเงิน 60,000 บาท ซึ่งแต่ละหน่วยได้รับการจัดสรรโควต้าให้ดังนี้

หน่วย/กลุ่มหน่วย

จำนวนสมาชิก

โควต้า

ที่ได้รับ

สปจ.แม่ฮ่องสอน

72

9

สศ.จ.แม่ฮ่องสอน

212

26

ศน.จ.แม่ฮ่องสอน

39

5

ศธ.จ.แม่ฮ่องสอน

26

3

ร.ร.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

25

3

วก.แม่ฮ่องสอน

29

3

สปอ.เมืองแม่ฮ่องสอน

377

46

สปอ.ปาย

276

34

สปอ.ปางมะผ้า

106

13

สปอ.ขุนยวม

219

27

สปอ.แม่ลาน้อย

240

29

สปอ.แม่สะเรียง

454

55

สปอ.สบเมย

195

24

ร.ร.แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

144

17

ศธ.อ.แม่สะเรียง

37

4

สหกรณ์ฯ

14

2

รวม

2465

300

        สำหรับการดำเนินการจับสลากหาผู้โชคดีนั้น คณะอนุกรรมการฯของแต่ละหน่วย/กลุ่มหน่วย จะเป็นผู้ดำเนินการต่อไป

     ส่วนผู้โชคดี ทางสหกรณ์จะซื้อหุ้นให้หลังจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2545 ได้อนุมัติ งบประมาณรายจ่ายแล้ว            

กลับสู่หน้าหัวข้อข่าว

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

25 ถนนอุดมชาวนิเทศ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000

โทรศัพท์ 053-620606, 053-614047  โทรสาร 053-611479

ติดต่อผู้ดูแลระบบ   w_chitkampoo@hotmail.com