Make your own free website on Tripod.com

ทำเนียบประธานคณะกรรมการดำเนินการ

ตั้งแต่ปี 2507 ปัจจุบัน

ที่

ชื่อ - สกุล

ตั้งแต่ปี ถึงปี

ตำแหน่งทางราชการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

นายสมพงษ์ จิวนนท์

นายปัญญา อินทรโอสถ

นายพูนเกียรติ วัชรประทีป

นายพงศ์ศิริ เชาวนปรีชา

นายเลื่อน เพชรล้ำ

นายแสงชัย สิงหวิบูลย์

นายประจิม สินทรัพย์

นายเดชา ทองสุวรรณ

นายสมศักดิ์ ตันติสุนทโรดม

นายสมเพ็ชร นาวิกวาณิชย์

นายปัญญา จีนาคำ

นายโกศล ศรีมณี

นายพิทยา วงษ์ยอด

นายสมพร ชวฤทธิ์

นายธงชัย ทุนคำ

นายจรูญ วงค์คำ

นายธงชัย ทุนคำ

นายดำรง วงศ์น้อย

นายดำรง  วงศ์น้อย

2507 2508

2508 2509

2509 2511

2511 2513

2513 2514

2514 2517

2517 2519

2519 2522

2522 2525

2525 2528

2528 2535

2535 2536

2536 2537

2537 2538

2538 2541

2541 2543

2543 2544

2544 2545

2546 - ปัจจุบัน

ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผอ.ร.ร.ห้องสอนศึกษา

ผอ.ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ มส.

ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผอ.ปจ.แม่ฮ่องสอน

ผอ.ร.ร.ห้องสอนศึกษา

ผช.ผอ.ปจ.แม่ฮ่องสอน

ผช.ผอ.ปจ.แม่ฮ่องสอน

ผอ.ปจ.แม่ฮ่องสอน

ข้าราชการบำนาญ

ข้าราชการบำนาญ