Make your own free website on Tripod.com

 

Last Update 10  December 2002

เรื่องนำเสนอ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

กลับสู่หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบประธานกรรมการ
คณะกรรมการชุดุบัจจุบัน
พนักงานสหกรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์
สิทธิประโยชน์
การให้บริการเงินกู้
เอกสารการกู้เงินทุกประเภท
สวัสดิการสมาชิก
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
สายด่วนถึงผู้จัดการ

ข่าวประจำเดือนนี้

คัดเลือกผู้แทนสมาชิก
สมนาคุณสมาชิก
รับสมัครกรรมการ
รับสมัครประธาน-กรรมการ
ประกันชีวิตสมาชิก
ขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ
รายละเอียดประชุมกรรมการ
สรุปสถานภาพสหกรณ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดทำประกันชีวิตให้กับสมาชิกสหกรณ์

      ตามที่สหกรณ์มีหนังสือขอทราบความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ์เกี่ยวกับการที่ สหกรณ์จะจัดทำ สวัสดิการการประกันชีวิตให้กับสมาชิก โดยให้แต่ละหน่วยรวบรวมแบบแสดงความจำนงส่งคืนสหกรณ์ ทั้งนี้เพื่อนำข้อมูลมาพิจารณาดำเนินการต่อไปนั้น

      หลังจากทุกหน่วยได้ส่งแบบแสดงความจำนงคืนแล้ว พบว่ามีสมาชิกสหกรณ์จำนวนร้อยละ 87.92 มีความประสงค์จัดทำประกันชีวิตตามเงื่อนไขที่สหกรณ์กำหนดและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได่ ้มอบให้คณะอนุกรรมการ ฝ่ายระเบียบและข้อบังคับพิจารณาในรายละเอียด ซึ่งจากการประชุมของคณะ อนุกรรมการ สรุปได้ว่า เนื่องจาก สหกรณ์ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดและสถานที่ติดต่อตาม  กฏหมาย ดังนั้นจึงได้ดำเนินการขอความร่วมมือจากทุกหน่วยได้ขอสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตร ประจำตัวประชาชน ของสมาชิกทุกคน รวบรวมส่งให้สหกรณ์ ทั้งนี้เพื่อที่จะเป็นหลักฐาน ในการดำเนินการ จัดทำประกันชีวิตกับบริษัท ประกันชีวิตที่คณะกรรมการดำเนินการจะสรรหา ต่อไป

       จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกคน ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ที่ได้ลงนามรับรองสำเนาแล้ว ส่งให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยของท่านเป็นการด่วนด้วย และขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

 

กลับสู่หน้าหัวข้อข่าว

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

25 ถนนอุดมชาวนิเทศ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000

โทรศัพท์ 053-620606, 053-614047  โทรสาร 053-611479

ติดต่อผู้ดูแลระบบ   w_chitkampoo@hotmail.com