Make your own free website on Tripod.com

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา แยกเป็นรายหน่วย

ที่

ชื่อ

บุตรสมาชิก

 

1

2

3

4

หน่วย สปจ.แม่ฮ่องสอน

ด.ญ.อมรรัตน์ อินต๊ะ

ด.ช.ณัฐวุฒิ ไชยวงศ์

ด.ช.กฤษฎา ใสสว่าง

ด.ญ.จิรัฐิติกาล ชินสวัสดิ์

 

นางบุษราคำ อินต๊ะ

นายนรินทร์ ไชยวงศ์

นางวันทนี ใสสว่าง

นายอานนท์ ชินสวัสดิ์


ที่

ชื่อ

บุตรสมาชิก

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

หน่วย สปอ.เมืองแม่ฮ่องสอน

นายชัยวัลย์ รณะบุตร

ด.ญ.จันทร์ฉาย เพียรดี

ด.ญ.ทัศนา ปัญญาเยาว์

น.ส.ปรารถนา ศุภสันติรักษ์

ด.ช.ธนัช ทวีพิทักษ์ไทย

น.ส.พัชรินทร์ ลิ่มกุล

นายสาธิต รุ่งสว่าง

น.ส.รัตนา ปวนลอง

นายปริญญา แสงทอง

 ด.ญ.กนิษฐา ยะมะโน

ด.ช.วัฒนชัย ขำเลิศ

นายประจักร คำตุ่ม

ด.ช.พิชญ์ณัฎฐ์ เอกปาน

ด.ช.ศิวกร กาญจนไกรสร

ด.ญ.สุวิมล ศักดิ์คีรีชัย

นายไกรลาส มณีรัตน์

น.ส.ขวัญฤทัย สันต์ประเสริฐ

ด.ช.ธนากร เหล่าทอง

ด.ญ.กชกร รัตนศาสตร์ชาญ

 

นายธงชัย รณะบุตร

นายฉลอง เพียรดี

นายรักเกียรติ ปัญญาเยาว์

นางจตุพร ศุภสันติรักษ์

นางวรรณภา ทวีพิทักษ์ไทย

นางธนศิริ ลิ่มกุล

นางสินีพร รุ่งสว่าง

นายกิตติพงษ์ ปวนลอง

นายสุทัศน์ แสงทอง

นายอุทิศ ยะมะโน

นางศรีพรรณ ขำเลิศ

นายพรหมจิตต์ คำตุ่ม

นางณัฏฐกาญจน์ เอกปาน

นายมงคลกาญจนไกรสร

นายปรีชาศักดิ์ศิริชัย

นายฉลอง มณีรัตน์

นายประพาส สันต์ประเสริฐ

นายอินทร เหล่าทอง

นายนำพล รัตนศาสตร์ชาญ


ที่

ชื่อ

บุตรสมาชิก

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

หน่วย สปอ. ปาย

ด.ช.สุทธิพงษ์ ปันดา

ด.ช.ชนกันต์ ตันกูล

ด.ช.ชายชาญ สุทธี

น.ส.ญาดา คำโพธิ์

น.ส.ปาริชาติ อุ่นบ้าน

ด.ญ.ชนัญญา แสงต่าย

ด.ช.ภัทรพงศ์ บัวนวล

ด.ญ.นรารัตน์ อุดทาเรือน

ด.ญ.ชีวนันท์ ทาปัญญา

น.ส.นุชนารถ คำมา

ด.ช.พัชร จุลละปิยะ

ด.ญ.ขนิษฐา เนียมพุ่มพวง

ด.ช.วิศิษฎ์ ทาปัญญา

ด.ช.ราชาธน ศรีพันธุ์

 

นายสิงห์ทอง ปันดา

นางสุรางค์ ตันกูล

นางดวงดี สุทธี

นางวิจิตร คำโพธิ์

นางนงเยาว์ อุ่นบ้าน

นายชูชาติ แสงต่าย

นางยุพิน บัวนวล

นายสุข อุดทาเรือน

นายอานนท์ ทาปัญญา

นายนิคม คำมา

นายปิยะ จุลละปิยะ

นางสายสมร เนียมพุ่มพวง

นางวรรณา ทาปัญญา

นายอุทัย ศรีพันธุ์


ที่

ชื่อ

บุตรสมาชิก

 

1

2

3

4

5

6

หน่วย สปอ. ปางมะผ้า

ด.ญ.ปาณิสรา เทพรัตน์

ด.ช.ชญานันท์ ตุ่นศรี

ด.ญ.กาญจนา นะนอง

น.ส.หนึ่งฤทัย ใจมูล

น.ส.เพ็ญประภา จันทร์เต็ม

ด.ช.กิจจ์รัฐพงศ์ โพธิ์ไทรย์

 

นายสุทัศน์ เทพรัตน์

นางทองสุข ตุ่นศรี

นายชวลิต นะนอง

นางศิโรรัตน์ ใจมูล

นายสายทอง จันทร์เต็ม

นายคลุ่ม โพธิ์ไทรย์


ที่

ชื่อ

บุตรสมาชิก

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

หน่วย สปอ.ขุนยวม

ด.ช.ปณิธาน พูลผล

น.ส.อัมพวัน สังสุทธิ

ด.ช.สรวิศ สุวรรณบุษย์

ด.ญ.อุบลรัตน์ ก้อนสุรินทร์

ด.ญ.อัจฉราพรรณ นันยบุตร

นายสุทธิพันธ์ ใจชื่น

ด.ช.ฉัตรายุทธ จัตสาร

ด.ญ.จันทร์จิรา ทิพาคำ

ด.ญ.จันทร์สุดา เติกอ่อง

ด.ญ.ธัญญาทิพย์ มณีวรรณ

ด.ช.พงษ์สุวรรณ แจ่มแจ้ง

 

นายปัญจะ พูลผล

นายศักดิ์ดา สังสุทธิ

นางครองสุข สุวรรณบุษย์

นายทรงศักดิ์ ก้อนสุรินทร์

นางอรอนงค์ นันยบุตร

นายสมบูรณ์ ใจชื่น

นางนงเยาว์ จัตสาร

นายประสงค์ ทิพาคำ

นายสวาท เติกอ่อง

นายจักษ์คำ มณีวรรณ

นายเจริญ แจ่มแจ้ง


ที่

ชื่อ

บุตรสมาชิก

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

หน่วย สปอ.แม่ลาน้อย

ด.ญ.ธิดารัตน์ ศรีสุข 

น.ส.สุภารัตน์ พวงทอง

ด.ช.ปิยะพัฒน์ เพียรวิทย์

ด.ญ.ภาวิณี อภิชัย

นายวุฒิศักดิ์ ปันทะวัง

ด.ช.ณัฐพล ถนอมรัตน์

ด.ญชานียา พูลวานิช

ด.ญ.เกตน์สิรี สุขมา

ด.ญ.ถิรนันท์ แดงสุกสี

ด.ช.ศุภรัตน์ สุริยา

ด.ช.ศุภชัย รัตนไพบูลย์

ด.ญ.รัชนาถ ถนอมรัตน์

 

นายวีรชัย ศรีสุข

นายหนิ้ว พวงทอง

นายปิยะพงษ์ เพียรวิทย์

นายชาตรี อภิชัย

นายสุวิทย์ ปันทะวัง

นายสมศักดิ์ ถนอมรัตน์

นายอดุลย์ พูลวานิช

นายมงคล สุขมา

นายถวิล แดงสุกสี

นายทวี สุริยา

นายชาตรี รัตนไพบูลย์

นายสุรชัย ถนอมรัตน์


ที่

ชื่อ

บุตรสมาชิก

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

หน่วย สปอ.แม่สะเรียง

น.ส.พลอย ผลนาค 

ด.ช.จิตรภาษย์ หมุ้มอินต๊ะ

ด.ช.กุลชาติ เขียวยะ

นายเวชยันต์ ศิละวรรณโณ

ด.ญ.ปริศรา วิริยะภาพ

ด.ช.ธราธิป ตั๋นคำ

ด.ญ.ศิริพักตร์ มั่นคง

ด.ญ.ธนิกานต์ ปันทวัง

ด.ญ.รุ้งลาวัลย์ เกตุสุวรรณ

ด.ญ.จุฑารัตน์ ทองรักษ์

ด.ช.ปิยะพันธ์ ศรีจันทร์ดร

ด.ญ.ณัฐสุภา โสมศรีแพง

นายมารุต จันทร์กุญชร

ด.ญ.อโณทัย กาพัฒน์

ด.ช.ณัฐวัตร คุณคำ

ด.ญ.วันทนีย์ คำสัตย์

ด.ญ.สุธีรา บุบผาชาติ

ด.ช.ศิวกร จิตประสาท

ด.ญ.สิจารี ใจมาดี

ด.ช.ทีป์เทพ ใจน้อย

ด.ช.จักรพงษ์ ปันทวัง

ด.ช.จักรพันธ์ แสนวิจิตร

ด.ญ.ปานจันทร์ กองสิงห์.

.

นางผ่องพรรณ ผลนาค

นายสิงห์ทอง หมุ้นอินต๊ะ

นางวนิดา ปัญญาดี

จ.อ.ธวัช ศิละวรรณโณ

นางพิมพ์ประไพ วิริยะภาพ

นายสงกรานต์ ตั๋นคำ

นางเพ็ญศรี มั่นคง

นายกำธร ปันทวัง

นายวิเชฐ เกตุสุวรรณ

นายพัด ทองรักษ์

นางมัลลิกา ศรีจันทร์ดร

นางกานต์ศิริ หลวงมะลิ

นายมนัส จันทร์กุญชร

นายอายุทธ กาพัฒน์

นางจันทร์ส คุณคำ

นายพีระยุทธ์ คำสัตย์

นายธรวุฒิ บุบผาชาติ

นางจิรพรรณ จิตประสาท

นางสังวาลย์ ใจมาดี

นายสุรจิตต์ ใจน้อย

นายจำรัส ปันทวัง

นายจรูญ แสนวิจิตร

นายทิชากร กองสิงห์


ที่

ชื่อ

บุตรสมาชิก

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

หน่วย สปอ.สบเมย

ด.ช.เกษมสันต์ วรรณะ

ด.ญ.อินทราภรณ์ เพ็ญจิตต์

ด.ช.ทัศน์พนา ไชยพันธ์

ด.ช.ณัฐกิตต์ ก้อนแก้ว

ด.ช.สรวุฒิ ศรีมาลี

 ด.ญ.สาลี่ ปวงแก้ว

ด.ช.สถาพร อินทสิทธิ์

ด.ญ.พัชราภรณ์ ชัยมูล

ด.ญ.ธัญญลักษณ์ แก้วใส

 นายชาญนรินทร์ ชัยชนะ

 

นายผิน วรรณะ

นายอินเหลา เพ็ญจิตต์

นางพัชรา ไชยพันธ์

นายนรินทร์ ก้อนแก้ว

นายดิเรก ศรีมาลี

นายสมนึก ปวงแก้ว

นางสมใจ อินทสิทธิ์

นายอดิศักดิ์ ชัยมูล

นายยงยุทธ แก้วใส

นายยนต์ ชัยชนะ


ที่

ชื่อ

บุตรสมาชิก

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

หน่วยสามัญศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด.ญ.ภัทรวรินทร์ ชะตาคำ

 ด.ญ.พิมพกานต์ ทนันชัย

ด.ญ.กนกพร อุดมพาณิชย์

ด.ช.อธิปไตย ประสิทธิกุล

นายพัชร ไทยตรง

ด.ช.เจมณรงค์ คำมานะ

ด.ช.ธฤต ปัญญาคำ

ด.ญ.รุจา จันทนา

ด.ช.พุฒิเมธ บุญอินทร์

นายณัฐ สิทธิเวช

ด.ช.สรเดช สีดา

 

นางอภัสรา ชะตาคำ

นายสงกรานต์ ทนันชัย

นายพรชัย อุดมพาณิชย์

นางสายสุนีย์ ดวงเกตุ

นายวินิจ ไทยตรง

นายคิด คำมานะ

นางอัมพา ปัญญาคำ

นายสมชาย จันทนา

นายชูศักดิ์ บุญอินทร์

นายณรงค์ สิทธิเวช

นายเจมวิใจ สีดา


ที่

ชื่อ

บุตรสมาชิก

 

1

2

3

4

5

6

หน่วยโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา

น.ส.รัฐนันท์ อัมพนันท์

ด.ญ.พิมพ์ชนก ก้างออนตา

ด.ช.ชนาธิป คุณรัตน์ 

ด.ญ.กัญญาพร ต่าดู

น.ส.วาสนา เอกจันทร์

ด.ช.สิทธิกร เจนดี

 

นางเยาวรักษ์ ปวงคำคง

นางนวลจันทร์ ก้างออนตา

นางพวงทอง คุณรัตน์

นางสายใจ ต่าดู

นายบุญยัง เอกจันทร์

นายประสิทธิ์ เจนดี


ที่

ชื่อ

บุตรสมาชิก

 

.

1

2

3

4

กลุ่มหน่วยที่ 1 (ศธ.จ., ศธ.อ.แม่สะเรียง

 และ สหกรณ์)

ด.ช.ปรเมศวร์ ศรีสวัสดิ์

ด.ญ.เมย์ธิชา บุตรเพ็ง

ด.ญ.ณัฎฐิริณีย์ นัดดาศรี

น.ส.อุมาพร นาคะปรีชา

 

.

นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์

นางธิดารัตน์ บุตรเพ็ง

นางณุฐฑีวรรณ นัดดาศรี

นายพรชัย นาคะปรีชา


ที่

ชื่อ

บุตรสมาชิก

 

.

1

2

3

4

5

กลุ่มหน่วยที่ 2 (ศน.จ., วก.แม่ฮ่องสอน

 และโรงเรียนเทศบาล)

ด.ญ.วัลรวี คงเสถียรภาพ

ด.ญ.พิมพ์ชนก ใจเต้

ด.ช.วราพงษ์ เอกพันธุ์

ด.ช.เมธา ทุมตะคุ

นายอรรถชาติ อังคนา

 

.

นางทิพย์ศุนันท์ คงเสถียรภาพ

นางวรรณา ใจเต้

นายวิเชียร เอกพันธ์

นายสุทิน ทุมตะคุ

นายสุเทพ อังคนา