Make your own free website on Tripod.com

ที่ปรึกษาสหกรณ์ ปี 2546

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

นายโกศล ปราคำ

นายสังวาลย์ ชาญพิชิต

นายวิศิฎฐ์  ดุลยพัชร์

นายเอกชัย เรือนคำ

นายมงคล  วานิกร

นายนิรันดร  แสงท้วม

นายถนอม  วงศ์คีรี

นายชนิด  ปาปะโลม

นายปรีชา  เชื้อชาติ

นายวิมล  ภู่ดัด

นายถวิล แดงสุกสี

นายบรรเจิด  กลิ่นจันทร์

นายสุรัตน์  สังข์สุข

นางศิริลักษณ์  จันทรมานนท์

ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนหวัดแม่ฮ่องสอน

ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

ทนายความ

หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอแม่สะเรียง

หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอปาย

หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอปางมะผ้า

หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอขุนยวม

ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอแม่ลาน้อย

หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอสบเมย

ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"