Make your own free website on Tripod.com

 

Last Update 10  December 2002

เรื่องนำเสนอ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

กลับสู่หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบประธานกรรมการ
คณะกรรมการชุดุบัจจุบัน
พนักงานสหกรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์
สิทธิประโยชน์
การให้บริการเงินกู้
เอกสารการกู้เงินทุกประเภท
สวัสดิการสมาชิก
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
สายด่วนถึงผู้จัดการ

ข่าวประจำเดือนนี้

คัดเลือกผู้แทนสมาชิก
สมนาคุณสมาชิก
รับสมัครกรรมการ
รับสมัครประธาน-กรรมการ
ประกันชีวิตสมาชิก
ขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ
รายละเอียดประชุมกรรมการ
สรุปสถานภาพสหกรณ์
 

 

 

 

 

 

 

การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2546

 1.สหกรณ์ได้ดำเนินการประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ ประจำปี 2546 แล้ว จำนวนผู้แทนสมาชิกในแต่ละหน่วยเป็นดังนี้

หน่วย/กลุ่มหน่วย

จำนวนสมาชิก

 

 

 

 

 

 

อัตราส่วน

1: 8

ผู้แทนสมาชิก

สปจ.แม่ฮ่องสอน

72

9

สศ.จ.แม่ฮ่องสอน

212

27

ศธ.จ.แม่ฮ่องสอน

26

3

ศน.จ.แม่ฮ่องสอน

39

5

วก.แม่ฮ่องสอน

29

4

ร.ร.เทศบาลเมืองฯ

25

3

สปอ.ปาย

276

35

สปอ.ปางมะผ้า

106

13

สปอ.เมืองฯ

377

47

สปอ.ขุนยวม

219

27

สปอ.แม่ลาน้อย

240

30

สปอ.แม่สะเรียง

454

57

สปอ.สบเมย

195

24

ศธ.อ.แม่สะเรียง

37

5

ร.ร. แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

144

18

สหกรณ์ฯ

14

2

รวม

2465

309

2. คณะอนุกรรมการตามข้อ 1 จะดำเนินการเลือกตั้งให้ได้ผู้แทนสมาชิกตาม โควต้าที่ได้ รับการจัดสรรภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2545 และส่งรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้ง ให้สหกรณ์ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2545 เพื่อประกาศแต่งตั้งเป็นผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2546 ต่อไป

3. บทบาทหน้าที่ของผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ คือ 

    3.1 เข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2545 (ประมาณเดือนมกราคม 2546)

    3.2 ประสานการดำเนินงานกิจการ สหกรณ์ภายในกลุ่ม                                (จะกำหนดภารกิจภายหลังประชุมใหญ่สามัญประจำปี)

 

กลับสู่หน้าหัวข้อข่าว

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

25 ถนนอุดมชาวนิเทศ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000

โทรศัพท์ 053-620606, 053-614047  โทรสาร 053-611479

ติดต่อผู้ดูแลระบบ   w_chitkampoo@hotmail.com