Make your own free website on Tripod.com

 

Last Update 10  December 2002

เรื่องนำเสนอ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

กลับสู่หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบประธานกรรมการ
คณะกรรมการชุดุบัจจุบัน
พนักงานสหกรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์
สิทธิประโยชน์
การให้บริการเงินกู้
เอกสารการกู้เงินทุกประเภท
สวัสดิการสมาชิก
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
สายด่วนถึงผู้จัดการ

ข่าวประจำเดือนนี้

คัดเลือกผู้แทนสมาชิก
สมนาคุณสมาชิก
รับสมัครกรรมการ
รับสมัครประธาน-กรรมการ
ประกันชีวิตสมาชิก
ขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ
รายละเอียดประชุมกรรมการ
สรุปสถานภาพสหกรณ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการ

    คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2545 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2545 มีมติดังนี้

    1.อนุมัติรับสมาชิกเข้าใหม่ จำนวน 26 ราย

    2.อนุมัติให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 13 ราย เพิ่ม 9 ราย ลด 4 ราย

    3.อนุมัติให้สมาชิกย้ายไปต่างจังหวัด 2 ราย

   4.อนุมัติให้สมาชิกลาออก จำนวน 3 ราย

   5.อนุมัติให้เงินกู้แก่สมาชิก ดังนี้

      5.1 เงินกู้สามัญ จำนวน 88 ราย เป็นเงิน 9,670,233.00 บาท

      5.2 เงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 70 ราย เป็นเงิน 5,374,346.00 บาท

         รวม 158 ราย เป็นเงิน 15,044,579 ฿

 

กลับสู่หน้าหัวข้อข่าว

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

25 ถนนอุดมชาวนิเทศ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000

โทรศัพท์ 053-620606, 053-614047  โทรสาร 053-611479

ติดต่อผู้ดูแลระบบ   w_chitkampoo@hotmail.com