Make your own free website on Tripod.com

 

Last Update 10  December 2002

เรื่องนำเสนอ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

กลับสู่หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบประธานกรรมการ
คณะกรรมการชุดุบัจจุบัน
พนักงานสหกรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์
สิทธิประโยชน์
การให้บริการเงินกู้
เอกสารการกู้เงินทุกประเภท
สวัสดิการสมาชิก
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
สายด่วนถึงผู้จัดการ

ข่าวประจำเดือนนี้

คัดเลือกผู้แทนสมาชิก
สมนาคุณสมาชิก
รับสมัครกรรมการ
รับสมัครประธาน-กรรมการ
ประกันชีวิตสมาชิก
ขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ
รายละเอียดประชุมกรรมการ
สรุปสถานภาพสหกรณ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปสถานภาพสหกรณ์

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2545

จำนวนสมาชิก

2,461 คน

ทุนเรือนหุ้น

277,717,400.00 บาท

ทุนสำรอง

33,427,703.19 บาท

ดอกเบี้ยรับ

32,648,606.00 บาท

เงินรับฝากจากสมาชิก

143,883,698.10 บาท

เงินให้กู้แก่สมาชิก

496,053,337.00 บาท

เงินกู้จากสถาบันการเงิน

17,898,746.48 บาท

ดอกเบี้ยจ่าย

5,788,752.86 บาท

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

2,651,309.75 บาท

เงินฝากสถาบันการเงิน

13,439,457.55 บาท

กำไรสะสมโดยประมาณ

24,279,258.83 บาท

ทุนดำเนินงาน

511,406,897.80 บาท

 

กลับสู่หน้าหัวข้อข่าว

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

25 ถนนอุดมชาวนิเทศ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000

โทรศัพท์ 053-620606, 053-614047  โทรสาร 053-611479

ติดต่อผู้ดูแลระบบ   w_chitkampoo@hotmail.com