Make your own free website on Tripod.com

                  

สวัสดิการต่าง ๆ ที่สหกรณ์จัดให้สมาชิกและครอบครัว

1. สงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยหรือถึงแก่กรรม            

1.1 สมาชิกประสบภัยและทรัพย์สินเสียหาย เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ค่าวัสดุ ค่าก่อสร้างที่อยู่อาศัย จ่ายให้ร้อยละสิบของราคาประเมิน แต่ไม่เกิน 4,000 บาท

1.2 กรณีประสบภัยจนได้รับอันตรายที่ควรได้รับการสงเคราะห์ จ่ายเงินสงเคราะห์ได้ไม่เกิน รายละ 2,000 บาท ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการ 

1.3 ถึงแก่กรรมทุกกรณี จ่ายตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ (สงเคราะห์ทันที)

(1) เป็นสมาชิกไม่ถึง 1 ปี สงเคราะห์ 4,000 บาท 

(2) เป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 5 ปี สงเคราะห์ 6,000 บาท 

(3) เป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 10 ปี สงเคราะห์ 8,000 บาท

(4) เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป สงเคราะห์ 10,000 บาท

(5) กรณีถึงแก่กรรมเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือปฏิบัติงานสหกรณ์ฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี คณะกรรมการ  ดำเนินการ มีอำนาจ  อนุมัติจ่ายเงินเพิ่มให้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 30 ของจำนวนที่มีสิทธิได้รับ

 ** นับระยะเวลาการเป็นสมาชิกติดต่อกัน**

 2. สงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์

            2.1 ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์ จะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีบริบูรณ์

            2.2 จะจ่ายเป็นค่าสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม ดังนี้

                    (1) เป็นสมาชิก 1 ปีแต่ไม่เกิน 2 ปี จ่ายเท่ากับจำนวนค่าหุ้นแต่ไม่เกิน 10,000 บาท

                    (2) เป็นสมาชิก 2 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 3 ปี จ่ายเท่ากับจำนวนค่าหุ้นแต่ไม่เกิน 20,000 บาท

                    (3) เป็นสมาชิก 3 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 ปี จ่ายเท่ากับจำนวนค่าหุ้นแต่ไม่เกิน 30,000 บาท 

                    (4) เป็นสมาชิก 4 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 5 ปี จ่ายเท่ากับจำนวนค่าหุ้นแต่ไม่เกิน 40,000 บาท

                    (5) เป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไปจ่ายเท่ากับจำนวนค่าหุ้นแต่ไม่เกิน 50,000 บาท

            2.3 จ่ายให้บุคคลในครอบครัวของสมาชิกตามลำดับ ดังนี้

(1) คู่สมรสตามกฏหมาย

(2) บุตรที่ชอบด้วยกฏหมาย

(3) บิดา มารดา

(4) ผู้อยู่ในอุปการะ หรือ ผู้ให้อุปการะ

 3. กองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก

            3.1 จ่ายจากดอกผลของกองทุน ปัจจุบัน (ปี 2545) มีเงินกองทุนอยู่ 4,000,000 บาท 

            3.2 ผู้มีสิทธิได้รับ คือ

                (1) เกษียณอายุราชการ หรืออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

                (2) เป็นสมาชิกมาแล้ว 30 ปีแล้วลาออกจากสมาชิก

                (3) ถึงแก่กรรม             

            3.3 การจ่ายเงินให้จ่ายจากดอกผลของกองทุนเมื่อสิ้นปี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

                (1) ส่วนที่ 1 จำนวน 70 % จ่ายตามอายุการเป็นสมาชิก

                (2) ส่วนที่ 2 จำนวน 30 % จ่ายตามจำนวนหุ้นที่มีอยู่แต่ไม่เกิน 1 ใน 5 ของส่วน

                (3) ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินรายละ 50,000 บาท 

4. ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 

            1. เป็นทุนเพื่อการศึกษา มุ่งช่วยเหลือสมาชิกที่มีบุตรกำลังศึกษาเล่าเรียน ไม่มีข้อผูกพันใด ๆ และไม่ต่อเนื่อง

            2. ทุนละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท ตามที่คณะกรรมการดำเนินการจะประกาศให้ทราบ เป็นปี ๆ ไป

            3. คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้กำหนดจำนวนทุนและโควต้าทุนแต่ละหน่วยโดยใช้จำนวน สมาชิกเป็นเกณฑ์ตามที่ประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป

หมายเหตุ ปี 2545 คณะกรรมการประกาศให้ทุนทุกระดับทุนละ 1,000 บาท และใช้ เกณฑ์สมาชิกจำนวน 20 คน ต่อ 1 ทุน