Make your own free website on Tripod.com

 

Last Update 10  December 2002

เรื่องนำเสนอ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

กลับสู่หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบประธานกรรมการ
คณะกรรมการชุดุบัจจุบัน
พนักงานสหกรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์
สิทธิประโยชน์
การให้บริการเงินกู้
เอกสารการกู้เงินทุกประเภท
สวัสดิการสมาชิก
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
สายด่วนถึงผู้จัดการ

ข่าวประจำเดือนนี้

คัดเลือกผู้แทนสมาชิก
สมนาคุณสมาชิก
รับสมัครกรรมการ
รับสมัครประธาน-กรรมการ
ประกันชีวิตสมาชิก
ขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ
รายละเอียดประชุมกรรมการ
สรุปสถานภาพสหกรณ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการสหกรณ์(ส่วนกลาง)

        ด้วยในปี 2545 นี้ มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่เป็นโควต้าส่วนกลางอยู่ใน ตำแหน่ง ครบวาระ และต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ดังนี้

ที่

ชื่อ

ตำแหน่ง

1

นายดำรง วงศ์น้อย

ประธานกรรมการ

2

นายถนอม วงศ์คีรี

กรรมการ

3

นายประวิทย์ วงศ์เขื่อน

กรรมการ

        บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้ดำเนินการดังนี้

         1. ประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 20  ธันวาคม 2545 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2546 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

         2. ผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับเลือกตั้ง ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 52 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

         3. จะดำเนินการเลือกตั้งในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2545 ซึ่งจะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

        สมาชิกสหกรณ์ที่สนใจดูประกาศและขอใบสมัครได้ที่สำนักงานที่ตั้งหน่วยต่างๆ หรือที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2545 เป็นต้นไป

 

กลับสู่หน้าหัวข้อข่าว

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

25 ถนนอุดมชาวนิเทศ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000

โทรศัพท์ 053-620606, 053-614047  โทรสาร 053-611479

ติดต่อผู้ดูแลระบบ   w_chitkampoo@hotmail.com