Make your own free website on Tripod.com

เอกสารหลักฐานการกู้เงินทุกประเภท

(เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ)

การกู้เงินฉุกเฉิน

การกู้เงินสามัญ

1

คำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน

1

คำขอกู้เงินสามัญ

2

สลิปเงินเดือน

2

สลิปเงินเดือน

3

สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชน

3

สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชนของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน เงินกู้

 

การกู้เงินพิเศษ

ก. กู้เพื่อก่อสร้าง /ต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารที่อยู่อาศัย

1

คำขอกู้พิเศษ

2

สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน

3

สำเนาทะเบียนบ้าน

4

แบบแปลน แผนผังอาคาร /รูปแบบรายการที่จะสร้าง /ต่อเติม

5

รูปถ่ายของอาคารที่จะต่อเติมหรือปรับปรุง

6

สำเนาสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน

7

สลิปเงินเดือน

 

การกู้เงินพิเศษ

2. กู้เพื่อนำไปซื้ออาคารหรือซื้อที่ดินและอาคาร

1

คำขอกู้พิเศษ

2

สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน

3

สำเนาทะเบียนบ้าน

4

สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่จะซื้อ

5

รูปถ่ายของอาคารหรือที่ดินและอาคารที่จะซื้อ

6

สำเนาสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน

7

สลิปเงินเดือน

 

การกู้เงินพิเศษ

ค. กู้เพื่อไถ่ถอนการจำนองซึ่งได้จำนองไว้กับสถาบันการเงินหรือ

บุคคลธรรมดาที่ทำนิติกรรมถูกต้องตามกฏหมาย

1

คำขอกู้พิเศษ

2

สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน

3

สำเนาทะเบียนบ้าน

4

สำเนาเอกสารการจำนอง

5

สำเนาสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน

6

สลิปเงินเดือน