Make your own free website on Tripod.com

 

Last Update 10  December 2002

เรื่องนำเสนอ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

กลับสู่หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบประธานกรรมการ
คณะกรรมการชุดุบัจจุบัน
พนักงานสหกรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์
สิทธิประโยชน์
การให้บริการเงินกู้
เอกสารการกู้เงินทุกประเภท
สวัสดิการสมาชิก
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
สายด่วนถึงผู้จัดการ

ข่าวประจำเดือนนี้

คัดเลือกผู้แทนสมาชิก
สมนาคุณสมาชิก
รับสมัครกรรมการ
รับสมัครประธาน-กรรมการ
ประกันชีวิตสมาชิก
ขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ
รายละเอียดประชุมกรรมการ
สรุปสถานภาพสหกรณ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรรมการสหกรณ์ ประจำหน่วย/กลุ่มหน่วย

         ด้วยในปี 2545 นี้ มีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประจำหน่วย/กลุ่มหน่วยที่อยู่ในตำแหน่งครบวาระ และต้องมีการ คัดเลือกกรรมการใหม่ ดังนี้

ที่

ชื่อ

หน่วย

1

นายประเสริฐ คำดวง

สปอ. แม่ลาน้อย

2

นายสมนึก สุวรรณบุษย์

สปอ.ขุนยวม

3

นายสมคิด รัตนเพ็ญ

สปอ.เมืองฯ

4

นายพิชัย วงศ์อินทร์

เทศบาล,กศ.น. และ วก.มส.

5

นายสุรัตน์ สังข์สุข

สามัญศึกษาจังหวัด มส.

บัดนี้คณะกรรมการดำเนินการได้มีมติให้ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรรมการประจำหน่วย/กลุ่มหน่วยดังกล่าวแล้วดังนี้

1. ประกาศรับสมัครคัดเลือก ณ สำนักงานที่ตั้งหน่วย ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2545 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2546 (ดูประกาศและขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม2545 เป็นต้นไป)

2. แต่ละหน่วยจะคัดเลือกกรรมการประจำหน่วยในเดือนมกราคม 2546 อย่างช้าไม่เกินวันที่ 16 มกราคม  เพื่อสหกรณ์จะนำรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีให้การเลือกตั้งทั้งคณะต่อไป

3.ผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นกรรมการ สหกรณ์ประจำหน่วย/กลุ่มหน่วย ต้องมีคุณสมบัติตามตามข้อ 52  แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

 

กลับสู่หน้าหัวข้อข่าว

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

25 ถนนอุดมชาวนิเทศ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000

โทรศัพท์ 053-620606, 053-614047  โทรสาร 053-611479

ติดต่อผู้ดูแลระบบ   w_chitkampoo@hotmail.com