Make your own free website on Tripod.com

คณะกรรมการผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

ปี 2546 

 

นายประเจตน์  ส่วยนุ
ประธานกรรมการ
ธงรบ  รณะบุตร สรยุทธ  วิริยะภาพ
กรรมการ กรรมการ
ปรีชา  วงศ์น้อย รุ่งโรจน์  คำมาสาร
กรรมการ กรรมการและเลขานุการ