Make your own free website on Tripod.com

 

Last Update 10 Jun 2002

รายการนำเสนอ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใด โปรดลงในสมุดเยี่ยมด้วยนะครับ

ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบประธานกรรมการ
คณะกรรมการชุดุบัจจุบัน
พนักงานสหกรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์
สิทธิประโยชน์
การให้บริการเงินกู้
เอกสารการกู้เงินทุกประเภท
สวัสดิการสมาชิก
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
สายด่วนถึงผู้จัดการ

แนะนำโฮมเพจ

ชุมนุมสหกรณ์ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
สปจ.แม่ฮ่องสอน.
ศธจ.แม่ฮ่องสอน.
ศธอ.ขุนยวม.

สมุดเยี่ยม

 อ่านสมุดเยี่ยม

เขียนสมุดเยี่ยม


ข้อแนะนำ

ชื่อผู้ส่ง

อีเมล์ผู้ส่ง

ข้อความ
ลำดับที่ผู้เข้าชม


   

             

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

ประจำเดือนธันวาคม  2545

***การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2546  คลิกดูรายละเอียด

*** การสมนาคุณสมาชิกสหกรณ์   คลิกดูรายละเอียด

*** การประกาศรับสมัครคัดเลือกกรรมการประจำหน่วย   คลิกดูรายละเอียด

*** การรับสมัครเลือกตั้งประธานและกรรมการส่วนกลาง   คลิกดูรายละเอียด

***การจัดทำประกันชีวิตให้กับสมาชิกสหกรณ์  คลิกดูรายละเอียด

***การขอรับเงินกองทุนสวัสดิการบำเหน็จ  คลิกดูรายละเอียด

***รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการ  คลิกดูรายละเอียด

******สรุปสถานภาพสหกรณ์  คลิกดูรายละเอียด

 

 

 


ข่าวสารสหกรณ์ย้อนหลัง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

 25 ถนนอุดมชาวนิเทศ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000

โทรศัพท์ 053-620606, 053-614047  โทรสาร 053-611479

ติดต่อผู้ดูแลระบบ