Make your own free website on Tripod.com

 

Last Update 13  January 2003

เรื่องนำเสนอ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

กลับสู่หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบประธานกรรมการ
คณะกรรมการชุดุบัจจุบัน
พนักงานสหกรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์
สิทธิประโยชน์
การให้บริการเงินกู้
เอกสารการกู้เงินทุกประเภท
สวัสดิการสมาชิก
สายด่วนถึงผู้จัดการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

           สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ได้รับการจดทะเบียนจากกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พุทธศักราช 2471 เลขทะเบียนที่ 72/11106 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2507 โดยการนำของนายเสรี พิทักษ์ อดีตผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมคณะซึ่งประกอบด้วย

 
  1. นายสมเพ็ชร นาวิกวาณิชย์
  2. นายบุญเลิศ วิรัตนาภรณ์
  3. นายปัญญา จีนาคำ
  4. นายจรูญ พิทักษ์
  5. นายบุญมา ไชยพรหม
  6. นายปาง ซ่อนกลิ่น
  7. นายพันธุ์ นาคะปรีชา
  8. นายประทีป บุญเฉลย
  9. นายมนูญ กวีวัฒน์

        มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในระหว่างมวลสมาชิกทาง ด้านเศรษฐกิจ เริ่มประกอบธุรกิจตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2507 เป็นต้นมา เริ่มแรกดำเนินกิจการมี สมาชิก 336 คน มูลค่าหุ้นเดือนแรก 11,080 บาท และได้รับความอนุเคราะห์จากศึกษาธิการจังหวัด แม่ฮ่องสอน อำนวยความสะดวกในด้านอาคารสถานที่ และยืมตัวข้าราชการครูมาช่วยปฏิบัติงาน สหกรณ์ 2 ท่าน คือ นางสาวสายใจ นาวิกวาณิชย์ (นางสายใจ ทิพกนก) และนายบุญทอง เพียรสุขุม

           สหกรณ์ได้พัฒนาการดำเนินงานมาอย่างมั่นคง ก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพมาโดยตลอด จนได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ในปี 2535 และรางวัลสหกรณ์ดีเด่น ระดับภาคประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ในปี 2541 ทั้งนี้โดยความร่วมมือ ร่วมใจ และรวมพลังของทุกฝ่าย ที่ทุ่มเท เสียสละให้กับการปฏิบัติงานทั้งในฐานะของการเป็นสมาชิก และในฐานะที่ได้รับเลือกเข้ามาเป็น กรรมการดำเนินการ รวมทั้งฝ่ายจัดการ ได้แก่ผู้จัดการและพนักงานเจ้าหน้าที่

           ปัจจุบัน สหกรณ์มีอาคารสำนักงานเป็นของตัวเอง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 25 ถนนอุดมชาวนิเทศ ตำบล จองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีสมาชิกสิ้นปีทางบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 จำนวน 2,486 คน ทุนดำเนินงานจำนวน 522,266,246.58 บา

                                            

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

25 ถนนอุดมชาวนิเทศ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000

โทรศัพท์ 053-620606, 053-614047  โทรสาร 053-611479

ติดต่อผู้ดูแลระบบ   w_chitkampoo@hotmail.com