Make your own free website on Tripod.com

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกพึงทราบ

คุณสมบัติสมาชิก

        ผู้ที่จะสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ต้องเป็นข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือนสามัญ หรือลูกจ้างประจำ ของทุกหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยยื่นใบสมัครได้ที่หน่วยงานที่ตนสังกัด หรือที่สำนักงานสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู แม่ฮ่องสอน จำกัด เมื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์มีมติอนุมัติ และผู้สมัคร ได้ชำระค่าสมัครและค่าหุ้นรายเดือน แล้วก็จะได้สิทธิใน การเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

การถือหุ้นของสมาชิก

        1. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด จะต้องถือหุ้นรายเดือนติดต่อกันตามอัตราเงินได้รายเดือน ดังนี้

เงินได้รายเดือน

ถือหุ้นรายเดือน

ไม่เกิน 3,000 บาท

200 บาท

3000 5,000 บาท

300 บาท

5,000 7,000 บาท

450 บาท

7,000 9,000 บาท

600 บาท

9,000 11,000 บาท

750 บาท

เกินกว่า 11,000 บาท

830 บาท

        2. สมาชิกจะถือหุ้นรายเดือนในอัตราที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ 1 ก็ได้

        3. สมาชิกที่โอนหรือย้าย หรือลาออกจากราชการหรืองานประจำยังคงมีสิทธิ์ที่จะเป็นสมาชิกต่อไปได้อีกโดยการถือหุ้น ตามเกณฑ์เงินเดือนครั้งสุดท้าย

การหยุดส่งค้าหุ้น

        สมาชิกที่ได้ส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 120 เดือน และเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 50,000 บาท และไม่มีหนี้กับสหกรณ์ มีสิทธิ์ที่จะหยุดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้

การจ่ายเงินปันผลตามหุ้น

         สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นให้แก่สมาชิกไม่เกินอัตราที่กฏหมายว่าด้วยสหกรณ์กำหนดแห่งค่าหุ้นที่ชำระแล้วของ สมาชิกแต่ละ คน และจะจ่ายให้สมาชิกภายหลังจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิของปีแล้ว   การคำนวณ เงินปันผลให้คิด ตามส่วนแห่งระยะเวลาของการถือหุ้นตามจำนวนเต็มเดือน

การรับเงินฝาก

  1. สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด มีสิทธิที่จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับสหกรณ์ โดยต้องยื่นหนังสือขอเปิดตาม แบบที่สหกรณ์กำหนดโดยจำนวนเงินฝากในบัญชีในเวลาใดเวลาหนึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยบาท และผู้ฝากจะส่งเงินเพิ่มขึ้น เมื่อใดจำนวนเท่าใดก็ได้ตามแต่สหกรณ์จะเห็นสมควร
  2. ในการเปิดบัญชีรับเงินฝาก สหกรณ์จะออกสมุดคู่บัญชีให้ผู้ฝากยึดถือไว้ ผู้ฝากต้องเก็บรักษาไว้เพื่อให้สหกรณ์บันทึกรายการ เงินฝาก ดอกเบี้ย เงินถอน และเงินคงเหลือของตนเองที่จะมีขึ้นทุกรายการ
  3. ผู้ขอเปิดบัญชีเงินฝาก ต้องมอบตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจในการถอนเงิน พร้อมเงื่อนไขในการถอนเงินฝากของบัญชี ที่เปิดขึ้นนั้นไว้ต่อสหกรณ์ โดยใช้บัตรตัวอย่างลายมือชื่อตามแบบของสหกรณ์
  4. สหกรณ์จะให้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ในอัตราไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปี โดยจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
  5. การจ่ายคืนเงินฝากกรณีตายหรือสาบสูญ สหกรณ์จะจ่ายเงินฝากคงเหลือทั้งหมดในบัญชีเงินฝากให้แก่ผู้รับโอนประโยชน์ ในกรณีที่สมาชิกไม่ได้ทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้สหกรณ์จะจ่ายเงินทั้งหมดให้แก่ผู้รับมรดก หรือทายาทผู้ฝาก เมื่อได้นำหลักฐานมาแสดงสิทธิ์ของตนให้เป็นที่พอใจแก่สหกรณ์

              สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย ในกรณีที่เกิดปัญหาและหรือข้อขัดแย้งในการจ่ายเงินตาม   ข้อ 5 การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่ยุติผู้ใดจะฟ้องร้องมิได้