Make your own free website on Tripod.com

การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก

สหกรณ์บริการเงินกู้แก่สมาชิก ดังนี้

1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

กู้ได้ครึ่งหนึ่งของเงินเดือนแต่ไม่เกิน 10,000 บาท และไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่มีอยู่ ชำระคืนไม่เกิน 4 งวด

2. เงินกู้สามัญปกติ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้

2.1 อายุการเป็นสมาชิก

6 เดือน ถึง 2 ปี

กู้ได้ไม่เกิน

250,000 บาท

2 ปีขึ้นไป ถึง 5 ปี

กู้ได้ไม่เกิน

300,000 บาท

5 ปีขึ้นไป

กู้ได้ไม่เกิน

400,000 บาท

2.2 อำนาจการส่งใช้เงินกู้ สมาชิกสามารถส่งเงินงวดชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยแต่ละงวดทุกสัญญา       ต้องมีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเงินเดือนจากรายการหักทุกประเภท

2.3 จำนวนเท่าที่กู้ได้ โดยยึดทุนเรือนหุ้นเป็นเกณฑ์ ดังนี้

ทุนเรือนหุ้น

จำนวนเท่าที่กู้ได้

10,000 บาท

10 เท่าของเงินได้รายเดือนบวกค่าหุ้น

15,000 บาท

12 เท่าของเงินได้รายเดือนบวกค่าหุ้น

25,000 บาท

14 เท่าของเงินได้รายเดือนบวกค่าหุ้น

40,000 บาท

16 เท่าของเงินได้รายเดือนบวกค่าหุ้น

60,000 บาท

18 เท่าของเงินได้รายเดือนบวกค่าหุ้น

80,000 บาท

20 เท่าของเงินได้รายเดือนบวกค่าหุ้น

100,000 บาท

22 เท่าของเงินได้รายเดือนบวกค่าหุ้น

3. เงินกู้สามัญกรณีพิเศษ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต พิจารณาตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

3.1 กู้ได้ไม่เกิน 20 เท่าของเงินได้รายเดือนบวกค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

3.2 อายุการเป็นสมาชิก

6 เดือน ถึง 2 ปี

กู้ได้ไม่เกิน

100,000 บาท

2 ปีขึ้นไปถึง 3 ปี

กู้ได้ไม่เกิน

150,000 บาท

3 ปีขึ้นไป

กู้ได้ไม่เกิน

200,000 บาท

3.3 อำนาจการส่งใช้เงินกู้ หลังจากส่งใช้เงินกู้และรายการหักทุกประเภทแล้ว                       สมาชิกจะต้องมีเงินเหลือ   ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเงินเดือน

3.4 จำนวนเท่าที่กู้ได้ โดยยึดทุนเรือนหุ้นเป็นเกณฑ์ดังนี้

ทุนเรือนหุ้น

จำนวนเท่าที่กู้ได้

10,000 บาท

10 เท่าของเงินได้รายเดือนบวกค่าหุ้น

15,000 บาท

12 เท่าของเงินได้รายเดือนบวกค่าหุ้น

20,000 บาท

14 เท่าของเงินได้รายเดือนบวกค่าหุ้น

30,000 บาท

16 เท่าของเงินได้รายเดือนบวกค่าหุ้น

40,000 บาท

18 เท่าของเงินได้รายเดือนบวกค่าหุ้น

50,000 บาท

20 เท่าของเงินได้รายเดือนบวกค่าหุ้น

 

         4. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์

4.1 เงินกู้พิเศษเพื่อเคหะสงเคราะห์ ได้แก่

       1.กู้เพื่อนำไปก่อสร้างต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและ ครอบครัวตามควรแก่ฐานะ

     2.กู้เพื่อนำไปซื้ออาคารหรือที่ดินและอาคารหรือซื้อที่ดินสำหรับสร้างอาคารในระยะเวลา อันสมควรสำหรับใช้เป็น ที่อยู่  อาศัยของตนเองและครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ

       3. กู้เพื่อไถ่ถอนการจำนองหรือขายฝากที่ดินหรืออาคารพร้อมที่ดินของตนเองคู่สมรสหรือบิดามารดาซึ่งได้จำนอง หรือ  ขายฝากไว้กับธนาคารสถาบันการเงินอื่น หรือบุคคลธรรมดาโดยต้องทำนิติกรรมถูกต้องตามกฎหมาย ณ.สำนักงาน  ที่ดิน    ทั้งนี้ผู้รับจำนองหรือขายฝากต้องไม่เป็นคู่สมรส  หรือบุตรหรือบิดามารดา