Make your own free website on Tripod.com

 

Last Update 10  December 2002

เรื่องนำเสนอ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

กลับสู่หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบประธานกรรมการ
คณะกรรมการชุดุบัจจุบัน
พนักงานสหกรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์
สิทธิประโยชน์
การให้บริการเงินกู้
เอกสารการกู้เงินทุกประเภท
สวัสดิการสมาชิก
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
สายด่วนถึงผู้จัดการ

ข่าวประจำเดือนนี้

คัดเลือกผู้แทนสมาชิก
สมนาคุณสมาชิก
รับสมัครกรรมการ
รับสมัครประธาน-กรรมการ
ประกันชีวิตสมาชิก
ขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ
รายละเอียดประชุมกรรมการ
สรุปสถานภาพสหกรณ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การขอรับเงินกองทุนสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก

        โปรดทราบ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ หรือสมาชิกที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ (เกิด พ.ศ. 2485) หรือทายาทของสมาชิกสหกรณ์ที่ถึงแก่กรรมในระหว่างปี 2545 หรือสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิก สหกรณ์ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 30 ปี และได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกในปี 2545

       ขอให้ยื่นเรื่องราวขอรับเงินกองทุน สวัสดิการบำเหน็จสมาชิก ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 15 มกราคม 2546 หากพ้นกำหนด จะเสียสิทธิ์ทันที… 

 

กลับสู่หน้าหัวข้อข่าว

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

25 ถนนอุดมชาวนิเทศ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000

โทรศัพท์ 053-620606, 053-614047  โทรสาร 053-611479

ติดต่อผู้ดูแลระบบ   w_chitkampoo@hotmail.com