Make your own free website on Tripod.com

 

Last Update 10 Jun 2002

รายการนำเสนอ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใด โปรดลงในสมุดเยี่ยมด้วยนะครับ

ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบประธานกรรมการ
คณะกรรมการชุดุบัจจุบัน
พนักงานสหกรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์
สิทธิประโยชน์
การให้บริการเงินกู้
เอกสารการกู้เงินทุกประเภท
สวัสดิการสมาชิก
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
สายด่วนถึงผู้จัดการ

แนะนำโฮมเพจ

ชุมนุมสหกรณ์ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
สปจ.แม่ฮ่องสอน.
ศธจ.แม่ฮ่องสอน.
ศธอ.ขุนยวม.

สมุดเยี่ยม

 อ่านสมุดเยี่ยม

เขียนสมุดเยี่ยม


ข้อแนะนำ

ชื่อผู้ส่ง

อีเมล์ผู้ส่ง

ข้อความ
ลำดับที่ผู้เข้าชม


   

             

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

เดือนพฤศจิกายน 2545

 

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการ

          

           คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2545 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2545 มีมติดังนี้

-อนุมัติรับสมาชิกเข้าใหม่ จำนวน 13 ราย (รวมกรณีโอน 3 ราย)

- อนุมัติให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน 13 ราย (เพิ่ม 10 ราย ลด 3 ราย)

- อนุมัติให้สมาชิกงดส่งค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 2 ราย

- อนุมัติให้สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ จำนวน 8 ราย (เป็นกรณีโอน 2 ราย)

- อนุมัติให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงการชำระหนี้เงินกู้ จำนวน 1 ราย

- อนุมัติให้เงินกู้แก่สมาชิกดังนี้

 @เงินกู้สามัญ จำนวน 66 ราย เป็นเงิน  9,198,022 บาท

 @เงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 52 ราย เป็นเงิน    4,606,240 บาท

รวม 118 ราย เป็นเงิน 13,804,262 บาท

 

   

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

 25 ถนนอุดมชาวนิเทศ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000

โทรศัพท์ 053-620606, 053-614047  โทรสาร 053-611479

ติดต่อผู้ดูแลระบบ