Make your own free website on Tripod.com

 

Last Update 10 Jun 2002

รายการนำเสนอ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใด โปรดลงในสมุดเยี่ยมด้วยนะครับ

ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบประธานกรรมการ
คณะกรรมการชุดุบัจจุบัน
พนักงานสหกรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์
สิทธิประโยชน์
การให้บริการเงินกู้
เอกสารการกู้เงินทุกประเภท
สวัสดิการสมาชิก
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
สายด่วนถึงผู้จัดการ

แนะนำโฮมเพจ

ชุมนุมสหกรณ์ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
สปจ.แม่ฮ่องสอน.
ศธจ.แม่ฮ่องสอน.
ศธอ.ขุนยวม.

สมุดเยี่ยม

 อ่านสมุดเยี่ยม

เขียนสมุดเยี่ยม


ข้อแนะนำ

ชื่อผู้ส่ง

อีเมล์ผู้ส่ง

ข้อความ
ลำดับที่ผู้เข้าชม


   

             

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

เดือนพฤศจิกายน 2545

 *การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2546

              คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2545 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2545  ได้มีมติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ผู้แทนสมาชิก สหกรณ์ ประจำปี 2546 ดังนี้  

       1. กำหนดจำนวนผู้ที่จะเป็นอนุกรรมการดำเนินการเลือกตั้งผู้แทน 

ที่ หน่วย จำนวนอนุกรรมการ
1 สศ.จ.แม่ฮ่องสอน 5
2

สปจ.แม่ฮ่องสอน

3
3 ศธ.จ.แม่ฮ่องสอน 3
4 ศน.จ.แม่ฮ่องสอน 3
5 ว.อาชีพนวมินทรฯ 3
6 โรงเรียนเทศบาล 3
7 สปอ.เมืองแม่ฮ่องสอน 5
8 สปอ.ปาย 5
9 สปอ.ปางมะป้า 5
10 สปอ.ขุนยวม 5
11 สปอ.แม่ลาน้อย 5
12 สปอ.แม่สะเรียง 5
13 ศธอ.แม่สะเรียง 3
14 แม่สะเรียงบริพัตรศึกษา 5
15 สปอ.สบเมย 5
16 สหกรณ์ฯ 3

    2. กำหนดสัดส่วนผู้แทนสมาชิกในอัตราส่วน 1 ต่อ 8

            ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่สหกรณ์ขอให้แต่ละหน่วยแจ้งรายชื่อผู้ที่จะเป็นคณะอนุกรรมการอยู่ เมื่อได้แต่งตั้งเรียบร้อยแล้วก็จะให้แต่ละหน่วยดำเนินการเลือกตั้งให้ได้ผู้แทนสมาชิกและแล้วเสร็จ ภาย ในวันที่ 15 ธันวาคม 2545 ตามระเบียบปฏิบัติต่อไป จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

 25 ถนนอุดมชาวนิเทศ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000

โทรศัพท์ 053-620606, 053-614047  โทรสาร 053-611479

ติดต่อผู้ดูแลระบบ