Make your own free website on Tripod.com

 

Last Update 13  March 2003

เรื่องนำเสนอ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

กลับสู่หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบประธานกรรมการ
คณะกรรมการชุดุบัจจุบัน
พนักงานสหกรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์
สิทธิประโยชน์
การให้บริการเงินกู้
เอกสารการกู้เงินทุกประเภท
สวัสดิการสมาชิก
สายด่วนถึงผู้จัดการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพกิจกรรมของสหกรณ์ ในปีที่ผ่านมา

บรรยากาศการประชุมใหญ่สามัญ ประธานชี้แจงรายละเอียด
ประจำปี 2546 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี
ผู้แทนสมาชิกซักถามปัญหาและเสนอแนะ เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ ไม่แตกต่าง
การบริหารงานของคณะกรรมการ จากการเลือกตั้ง ส.ส.แต่อย่างใด
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2546 การมอบกรมธรรม์ประกันชีวิต
26 มกราคม 2546
การดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ มีชื่อ มีบัตร มีสิทธิ์
ส่วนกลาง  "ใครได้ไม่ได้ เดี๋ยวรู้ผล" เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ปี 2546

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

25 ถนนอุดมชาวนิเทศ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000

โทรศัพท์ 053-620606, 053-614047  โทรสาร 053-611479

ติดต่อผู้ดูแลระบบ   w_chitkampoo@hotmail.com