Make your own free website on Tripod.com

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

ประจำเดือนมิถุนายน 2545

1. ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานสหกรณ์

          คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 38/2545 มีนโยบายที่จะจัดทำห้องรับรองสมาชิกสหกรณ์ขึ้น เพื่อบริการมวลสมาชิก ที่เข้าไปติดต่องานสหกรณ์ และประกอบกับได้พิจารณาเห็นว่าเนื้อที่ภายในสำนักงานค่อนข้างแออัด ไม่สะดวกต่อการเข้าไปติดต่องานของสมาชิก และการทำงานของพนักงานสหกรณ์ จึงอนุมัติให้มีการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานโดยขยายออกไปทางด้านทิศเหนือ (หน้าเสาธง) ขนาดพื้นที่ 10 x 10 เมตร กำหนดพื้นที่เป็น

  1. ห้องรับรองสมาชิก พื้นที่ใช้สอย 52 ตารางเมตร
  2. ห้องผู้จัดการพร้อมห้องประชุมย่อย พื้นที่ใช้สอย 28 ตารางเมตร
  3. ห้องสุขภัณฑ์ 2 ห้อง พื้นที่ใช้สอย 12 ตารางเมตร

        ลักษณะอาคาร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1 ชั้น สี่เหลี่ยมจัตุรัส ผนังก่ออิฐมอญ หลังคามุงกระเบื้องพรีม่า รูปทรงแบบทรง ไทยใหญ่ประยุกต์ พื้นปูกระเบื้องโมเสสขนาด 12 x 12 นิ้ว ติดตั้งผ้าม่านแบบบานเกล็ดอลูมิเนียมทุกช่องหน้าต่าง งบประมาณที่ใช้ ใช้จาก เงินทุนสาธารณประโยชน์ เป็นค่าต่อเติมอาคาร ประมาณ 500,000 บาท ค่าครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ประมาณ 80,000 บาท

          ขณะนี้อยู่ในระหว่างมอบให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจดำเนินการให้มีการออกแบบเพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกและพิจารณา ในรายละเอียดอยู่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน

   

2. การปรับปรุงแก้ไขระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์

          คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 38/2545 ได้พิจารณาเห็นว่ามีระเบียบสหกรณ์ฯ อยู่หลายระเบียบที่สมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน และมีมติมอบให้คณะอนุกรรมการฝ่ายระเบียบและข้อบังคับ ดำเนินการยกร่างเสนอคณะกรรมการดำเนินการ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาข้อความที่ควรแก้ไขตามที่คณะอนุกรรมการฝ่ายระเบียบนำเสนออยู่ เมื่อได้ดำเนินการ แก้ไขแล้วจะจัดทำเป็นรูปเล่มแจกส่วนราชการ/หน่วยงานและโรงเรียนทุกแห่งได้ทราบต่อไป

3. บริจาคเงินสมทบในการทอดผ้าป่าและถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2545

            คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ อนุมัติเงินทุนสาธารณประโยชน์บริจาคสมทบในการทอดผ้าป่าและถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2545 ดังนี้

  ที่

  หน่วยงาน

  รายการ

  จำนวนเงิน

  1

  กรมส่งเสริมสหกรณ์

  ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดสุรชายาราม จ.ราชบุรี

  500 บาท

  2

  สำนักงานประกันสังคม

  ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดสุทธิวาสวราราม  จ.สมุทรสาคร

  100 บาท

  3

  สปอ.เมืองแม่ฮ่องสอน

  ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดตั้งกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด วันที่ 23 ก.ค.45

  500 บาท พนักงานสมทบ 500 บาทรวมเป็น 1,000 บาท

   

4. อนุมัติจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์

            คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ได้อนุมัติเงินทุนสาธารณประโยชน์ จ่ายเป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ทุนละ 1,000 บาท รวม 126 ทุน เป็นเงิน 126,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) และอนุมัติผู้ได้รับทุนตามรายชื่อที่หน่วย/กลุ่มหน่วยเสนอแล้ว สมาชิกติดต่อขอรับ เงินทุนได้ที่หน่วยต้นสังกัดตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2545 เป็นต้นไป (สำหรับรายชื่อผู้ได้รับทุนสามารถดูได้ที่หน่วยต้นสังกัดและที่ http://sahakonkru.tripod.com)

   

5. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

           จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ครั้งที่ 7/2545 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2545 มีสาระสำคัญขอรายงานประชาสัมพันธ์ให้ สมาชิกทราบดังนี้

  1. รับสมาชิกเข้าใหม่ จำนวน 18 ราย
  2. สมาชิกเปลี่ยนแปลงการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 12 ราย เพิ่ม 6 ราย ลด 6 ราย
  3. สมาชิกขอโอนย้ายไปต่างจังหวัด จำนวน 6 ราย ดังนี้
  4. ที่

   ชื่อ

   เลขทะเบียน

   สังกัดหน่วย

   โอนย้ายไป

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   นายเฉลิมศักดิ์ เฉลิมทอง

   นางดาวน้อย ญาณสูตร

   น.ส.ระวิวรรณ เนธิบุตร

   น.ส.ลัดดา สมเสียง

   นายสุรศักดิ์ หอมเจริญ

   นางพานิชย์ วงศ์ธานี

   4644

   5548

   5369

   6143

   5528

   5733

   สปอ. ปาย

   สปอ.แม่สะเรียง

   สปอ. ปางมะผ้า

   สปอ.เมืองแม่ฮ่องสอน

   สปอ. เมืองแม่ฮ่องสอน

   สปอ. ปางมะผ้า

   สอค.เพชรบุรี

   สอค.กระบี่

   สอค.เลย

   สอค.ลำปาง

   สอค.พิจิตร

   สอค.เลย

    

  5. สมาชิกลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 10 ราย
  6.  อนุมัติให้สมาชิกกู้เงิน ดังนี้
  1. สรุปสถานภาพสหกรณ์สิ้นสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2545

1. จำนวนสมาชิก 2,499 คน

2. ทุนเรือนหุ้น 269,054,240.00 บาท

3. ทุนสำรอง 33,427,703.19 บาท

4. ดอกเบี้ยรับ (รายได้) 16,428,001.75 บาท

5. เงินรับฝากจากสมาชิก 146,988,681.52 บาท

6. เงินให้กู้อยู่ที่สมาชิก 492,323,966.50 บาท

7. เงินกู้จากสถาบันการเงินต่างๆ 32,236,681.59 บาท

8. ดอกเบี้ยจ่าย 3,124,336.90 บาท

9. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 1,487,078.37 บาท

10. กำไรสะสม 11,823,679.18 บาท

11. เงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคาร 13,725,012.70 บาท

12. ทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 507,853,183.68 บาท

6. การศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงการบริหารจัดการ

                คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ร่วมกันพิจารณากำหนดการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงการบริหารจัดการ ดังนี้

  1. กำหนดให้คณะกรรมการ 15 คน พนักงานสหกรณ์ 10 คน เข้าศึกษาดูงานในสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ ประกอบด้วย
   1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
   2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด
   3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด และ
   4. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน่าน จำกัด
  2. เรื่องที่จะศึกษาดูงาน ประกอบด้วย
   1. การบริหารจัดการสำนักงาน
   2. การจัดสวัสดิการแก่มวลสมาชิก
   3. การจัดทำประกันชีวิตแก่มวลสมาชิก
   4. การจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
   5. การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาชีวิตครู
  3. กำหนดเวลาศึกษาดูงาน
  4. พุธที่ 7 สิงหาคม 2545 ถึงเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2545 รวม 4 วัน

7. การแสดงความจำนงทำประกันชีวิตสมาชิกสหกรณ์

            คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ได้ดำเนินการกำหนดแบบแสดงความจำนงทำประกันชีวิตสมาชิก สหกรณ์ แจกไปยังสมาชิกทุกท่านในต้นเดือนกรกฎาคม 2545 นี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขอทราบความเห็นของสมาชิกว่าประสงค์ จะจัดทำประกันชีวิตที่สหกรณ์จะดำเนินการให้หรือไม่ ทั้งนี้ เนื่องจากว่าตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ได้มีมติอนุมัติ ให้สหกรณ์ดำเนินการจัดทำประกันชีวิตให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ของผู้กู้และผู้ค้ำประกันเงินกู้ และสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวสมาชิก โดยมีเงื่อนไขดังนี้

   1. สหกรณ์จะออกค่าเบี้ยประกันให้ 50 % สมาชิกออก 50 % ในวงเงินเบี้ยประกันรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 800 บาทต่อปี (ในส่วนเบี้ยประกัน 50 % ของสมาชิก ไม่เกิน 400 บาทจะเรียกเก็บจากเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ที่สมาชิกจะได้รับหลังจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีอนุมัติ ยกเว้นสมาชิกใหม่ที่ได้รับเงินปันผล-เฉลี่ยคืนไม่ถึง 400 บาท จะต้องออกเงินสดสมทบจนครบจำนวน)

   2. สินไหมทดแทน ทายาทของสมาชิกจะได้รับในกรณีสมาชิกเสียชีวิตโดยธรรมชาติ 100,000 บาท เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 200,000 บาท

   3. เกณฑ์อายุของสมาชิกที่จะทำประกันชีวิตต้องไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

              แบบแสดงคงวามจำนงดังกล่าวนี้ ขอความร่วมมือจากสมาชิกส่งคืนที่หน่วยต้นสังกัดภายในเดือนกรกฎาคม 2545 นี้ด้วย เพื่อที่คณะกรรมการจะได้นำไปวิเคราะห์ว่าจะจัดทำประกันชีวิตให้ได้หรือไม่

              เพื่อความมั่นคงของครอบครัวสมาชิก ตลอดจนเป็นการลดความเสี่ยงของผู้กู้และผู้ค้ำประกันเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสวัสดิการที่จะจัดทำนี้คงได้รับการตอบสนองจากสมาชิกเป็นอย่างดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

8.อนุมัติจ่ายเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์

             คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ได้อนุมัติเงินทุนสาธารณประโยชน์ จ่ายเป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ทุนละ 1,000 บาท รวม 126 ทุน เป็นเงิน 126,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) และอนุมัติผู้ได้รับทุนตามรายชื่อที่หน่วย/กลุ่มหน่วยเสนอแล้ว สมาชิกติดต่อขอรับเงินทุนได ้ที่หน่วยต้นสังกัดตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2545 เป็นต้นไป  ต้องการทราบรายชื่อ คลิกที่นี่