Make your own free website on Tripod.com


ท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ที่เคารพทุกท่าน

               เป็นความภาคภูมิใจอย่างที่ท่านได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเว็บไซต์ของเรา   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่วที่จะพัฒนาปรับปรุง  หาวิธีการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกมากที่สุด  หากท่านมีปัญหาหรือเรื่องคับข้องใจ  โปรดได้ติดต่อเรา   ถ้าหากไม่เป็นเรื่องที่เกินความสามารถแล้ว  เราพร้อมที่จะช่วยเหลือท่าน  นอกจากข้อมูลที่นำเสนอผ่านเว็บไซด์นี้แล้ว  ท่านสามารถติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์  หรือไปติดต่อด้วยตนที่สหกรณ์  หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ที่อำเภอ หรือหน่วยงานต่าง ๆ    เมื่อเข้ามาแล้ว กรุณาอย่าลืมลงสมุดเยี่ยม  ให้คำแนะนำ ติ ชม ในเว็บไซต์ของเราด้วยนะครับ  เราจะดีใจมาก  

            สถานที่ติดต่อเรา หรือผู้จัดการ 

โทรศัพท์  053-620606 -11   โทรสาร  053-611479 -11

Email :  dumri99@hotmail.com