Make your own free website on Tripod.com

 

Last Update 13  January 2003

เรื่องนำเสนอ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

กลับสู่หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบประธานกรรมการ
คณะกรรมการชุดุบัจจุบัน
พนักงานสหกรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์
สิทธิประโยชน์
การให้บริการเงินกู้
เอกสารการกู้เงินทุกประเภท
สวัสดิการสมาชิก
สายด่วนถึงผู้จัดการ
 
 

 

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน 
ประจำเดือนกันยายน 2546

4. ด้านการปรับปรุงแก้ไขระเบียบสหกรณ์
     4.1 แก้ไขระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยและหรือถึงแก่กรรม สาระสำคัญที่แก้ไข คือ เพิ่มเงินสงเคราะห์ให้สมาชิกผู้ประสบภัยได้รับการสงเคราะห์สูงขึ้น ดังนี้
         
- กรณีทรัพย์สินเสียหาย จ่ายให้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของราคาประเมินแต่ไม่เกิน 5,000 บาท
      
             ( เดิมร้อยละสิบของราคาประเมินแต่ไม่เกิน 3,000 บาท)
         - กรณีประสบภัยอันตรายที่ควรได้รับการสงเคราะห์ รายละไม่เกิน 3,000 บาท (เดิมไม่เกิน 2,000             บาท)
        
- กำหนดเวลายื่นคำร้องขอรับภายใน 60 วัน

     4.2 แก้ไขระเบียบว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกสหกรณ์ สาระสำคัญที่แก้ไข คือ เพิ่มเงินสงเคราะห์ให้สมาชิกมากขึ้น จากเดิมสูงสุด 50,000 บาท ใหม่เป็น 100,000 บาท

(โปรดดูระเบียบที่หน่วยที่ท่านสังกัดประกอบด้วย)

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

25 ถนนอุดมชาวนิเทศ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000

โทรศัพท์ 053-620606, 053-614047  โทรสาร 053-611479

ติดต่อผู้ดูแลระบบ   w_chitkampoo@hotmail.com