Make your own free website on Tripod.com

 

Last Update 13  January 2003

เรื่องนำเสนอ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

กลับสู่หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบประธานกรรมการ
คณะกรรมการชุดุบัจจุบัน
พนักงานสหกรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์
สิทธิประโยชน์
การให้บริการเงินกู้
เอกสารการกู้เงินทุกประเภท
สวัสดิการสมาชิก
สายด่วนถึงผู้จัดการ
 
 

 

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน 
ประจำเดือนกันยายน 2546

3. ด้านการจ่ายเงินสวัสดิการต่างๆ ให้สมาชิก
       3.1 สงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยและหรือถึงแก่กรรม
            3.1.1 ประสบภัยทรัพย์สินเสียหาย จำนวน 13 ราย เป็นเงิน 11,350 บาท
            3.1.2 ถึงแก่กรรม 5 ราย เป็นเงิน 43,000 บาท
       3.2 สงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 240,500 บาท
       3.3 กองทุนบำเหน็จสมาชิก จำนวน 15 ราย เป็นเงิน 153,956 บาท
       3.4 ทุนการศึกษาบุตร ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 125 ทุน เป็นเงิน 125,000 บาท
       3.5 สินไหมประกันชีวิตสมาชิก จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 600,000 บาท
            รวมเงินสงเคราะห์ที่สหกรณ์จ่ายให้สมาชิก จำนวน 573,806 บาท
            รวมเงินสินไหมประกันชีวิต ที่บริษัทประกันจ่าย จำนวน 600,000 บาท

             รวมเป็นเงินสวัสดิการทั้งสิ้น 1,173,806 บาท
             (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยหกบาทถ้วน)

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

25 ถนนอุดมชาวนิเทศ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000

โทรศัพท์ 053-620606, 053-614047  โทรสาร 053-611479

ติดต่อผู้ดูแลระบบ   w_chitkampoo@hotmail.com