Make your own free website on Tripod.com

 

Last Update 13  January 2003

เรื่องนำเสนอ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

กลับสู่หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบประธานกรรมการ
คณะกรรมการชุดุบัจจุบัน
พนักงานสหกรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์
สิทธิประโยชน์
การให้บริการเงินกู้
เอกสารการกู้เงินทุกประเภท
สวัสดิการสมาชิก
สายด่วนถึงผู้จัดการ
 
 

 

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน 
ประจำเดือนกันยายน 2546

1. ด้านการประชาสัมพันธ์

    จัดทำจุลสารสัมพันธ์ เดือนละ 1 ฉบับ ส่งทุกหน่วยงานทางการศึกษา

    1. ผ่าน INTERNET WEBSITE http :// www.thai.net.sahakonkrumaehongson/
                                                      http://sahakonkru.tripod.com
    2. ออกพบสมาชิกในคราวประชุมเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน, ประชุมครูแกนนำโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน และประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพท.แม่ฮ่องสอน เขต 2

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

25 ถนนอุดมชาวนิเทศ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000

โทรศัพท์ 053-620606, 053-614047  โทรสาร 053-611479

ติดต่อผู้ดูแลระบบ   w_chitkampoo@hotmail.com