Make your own free website on Tripod.com

 

Last Update 10 Jun 2002

รายการนำเสนอ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใด โปรดลงในสมุดเยี่ยมด้วยนะครับ

ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบประธานกรรมการ
คณะกรรมการชุดุบัจจุบัน
พนักงานสหกรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์
สิทธิประโยชน์
การให้บริการเงินกู้
เอกสารการกู้เงินทุกประเภท
สวัสดิการสมาชิก
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
สายด่วนถึงผู้จัดการ

แนะนำโฮมเพจ

ชุมนุมสหกรณ์ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
สปจ.แม่ฮ่องสอน.
ศธจ.แม่ฮ่องสอน.
ศธอ.ขุนยวม.

สมุดเยี่ยม

 อ่านสมุดเยี่ยม

เขียนสมุดเยี่ยม


ข้อแนะนำ

ชื่อผู้ส่ง

อีเมล์ผู้ส่ง

ข้อความ
ลำดับที่ผู้เข้าชม


   

             

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

เดือนพฤศจิกายน 2545

 

สรุปสถานภาพสหกรณ์

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2545

 

จำนวนสมาชิก

2,461 คน

ทุนเรือนหุ้น

277,717,400.00 บาท

ทุนสำรอง

33,427,703.19 บาท

ดอกเบี้ยรับ

32,648,603.00 บาท

เงินรับฝากจากสมาชิก

143,883,698.10 บาท

เงินให้กู้แก่สมาชิก

496,053,337.00 บาท

เงินกู้จากสถาบันการเงิน

17,898,746.48 บาท

ดอกเบี้ยจ่าย

5,788,752.86 บาท

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

2,651,309.75 บาท

เงินฝากสถาบันการเงิน

13,439,457.55 บาท

กำไรสะสมโดยประมาณ

24,279,258.83 บาท

ทุนดำเนินงาน

511,406,897.80 บาท

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

 25 ถนนอุดมชาวนิเทศ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000

โทรศัพท์ 053-620606, 053-614047  โทรสาร 053-611479

ติดต่อผู้ดูแลระบบ