Make your own free website on Tripod.com

 

Last Update 10 Jun 2002

รายการนำเสนอ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใด โปรดลงในสมุดเยี่ยมด้วยนะครับ

ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบประธานกรรมการ
คณะกรรมการชุดุบัจจุบัน
พนักงานสหกรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์
สิทธิประโยชน์
การให้บริการเงินกู้
เอกสารการกู้เงินทุกประเภท
สวัสดิการสมาชิก
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
สายด่วนถึงผู้จัดการ

แนะนำโฮมเพจ

ชุมนุมสหกรณ์ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
สปจ.แม่ฮ่องสอน.
ศธจ.แม่ฮ่องสอน.
ศธอ.ขุนยวม.

สมุดเยี่ยม

 อ่านสมุดเยี่ยม

เขียนสมุดเยี่ยม


ข้อแนะนำ

ชื่อผู้ส่ง

อีเมล์ผู้ส่ง

ข้อความ
ลำดับที่ผู้เข้าชม


   

             

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

เดือนพฤศจิกายน 2545

 

  การกำหนดอายุของผู้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์

 

          คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ยังไม่ได้มีการกำหนดอายุของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์เป็นบรรทัดฐานไว้ ดังนั้นเพื่อ เป็นการรณรงค์ในเรื่องของการเป็นนักสหกรณ์และการปลูกจิตสำนึกในอุดมการณ์ของความภักดี ต่อองค์กร จึงมีมติดังนี้

         ผู้ประสงค์สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของสหกรณ ์ ออมทรัพย์ ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด พ.ศ. 2542 แล้ว จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ด้วย คือ

         1.กรณีสมัครเข้าใหม่และไม่เคยเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด มาก่อน อายุต้องไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์นับถึงเดือนที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์พิจารณา

          2. กรณีที่เคยเป็นสมาชิกเก่าและลาออกประสงค์สมัครเข้าใหม่อายุต้องไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์นับถึงเดือนที่คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์พิจารณา

         3. ยกเว้นการสมัครในกรณีโอนหรือย้ายมาจากสหกรณ์อื่นอันเนื่องมาจากโอนหรือย้ายมา รับราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามคำสั่งของทางราชการให้ถือใช้มตินี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 เป็นต้นไป

 

 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

 25 ถนนอุดมชาวนิเทศ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000

โทรศัพท์ 053-620606, 053-614047  โทรสาร 053-611479

ติดต่อผู้ดูแลระบบ