Make your own free website on Tripod.com

 

Last Update 10 Jun 2002

รายการนำเสนอ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใด โปรดลงในสมุดเยี่ยมด้วยนะครับ

ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบประธานกรรมการ
คณะกรรมการชุดุบัจจุบัน
พนักงานสหกรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์
สิทธิประโยชน์
การให้บริการเงินกู้
เอกสารการกู้เงินทุกประเภท
สวัสดิการสมาชิก
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
สายด่วนถึงผู้จัดการ

แนะนำโฮมเพจ

ชุมนุมสหกรณ์ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
สปจ.แม่ฮ่องสอน.
ศธจ.แม่ฮ่องสอน.
ศธอ.ขุนยวม.

สมุดเยี่ยม

 อ่านสมุดเยี่ยม

เขียนสมุดเยี่ยม


ข้อแนะนำ

ชื่อผู้ส่ง

อีเมล์ผู้ส่ง

ข้อความ
ลำดับที่ผู้เข้าชม


   

             

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

เดือนพฤศจิกายน 2545

 

  การจัดทำประกันชีวิตให้กับสมาชิกสหกรณ์

 

          ตามที่สหกรณ์ได้มีหนังสือขอทราบความคิดเห็นของสมาชิกสหกรณ ์ เกี่ยวกับการที่สหกรณ ์ จะจัดทำสวัสดิการการประกันชีวิตให้กับสมาชิก โดยให้แต่ละหน่วยรวบรวมแบบแสดงความจำนง ส่งคืนสหกรณ์เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อดำเนินการต่อไปนั้น

         บัดนี้ ทุกหน่วยได้ส่งแบบแสดงความจำนงคืนแล้ว และจากการวิเคราะห์พบว่าสมาชิกจำนวน ร้อยละ 87.92 มีความประสงค์ จะจัดทำประกันชีวิตตามเงื่อนไขที่สหกรณ์กำหนด

         ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  จึงมีมติมอบให้คณะอนุกรรมการฝ่ายระเบียบ พิจารณา ในรายละเอียดและสรรหาบริษัทที่เห็นสมควรเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาในเดือนต่อไป

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

 25 ถนนอุดมชาวนิเทศ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000

โทรศัพท์ 053-620606, 053-614047  โทรสาร 053-611479

ติดต่อผู้ดูแลระบบ