Make your own free website on Tripod.com

 

Last Update 10 Jun 2002

รายการนำเสนอ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใด โปรดลงในสมุดเยี่ยมด้วยนะครับ

ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบประธานกรรมการ
คณะกรรมการชุดุบัจจุบัน
พนักงานสหกรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์
สิทธิประโยชน์
การให้บริการเงินกู้
เอกสารการกู้เงินทุกประเภท
สวัสดิการสมาชิก
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
สายด่วนถึงผู้จัดการ

แนะนำโฮมเพจ

ชุมนุมสหกรณ์ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
สปจ.แม่ฮ่องสอน.
ศธจ.แม่ฮ่องสอน.
ศธอ.ขุนยวม.

สมุดเยี่ยม

 อ่านสมุดเยี่ยม

เขียนสมุดเยี่ยม


ข้อแนะนำ

ชื่อผู้ส่ง

อีเมล์ผู้ส่ง

ข้อความ
ลำดับที่ผู้เข้าชม


   

             

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

เดือนพฤศจิกายน 2545

 

** การประชุมสัญจรสหกรณ์พบผู้แทนสมาชิก

 

            คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้กำหนดให้มีการประชุมสัญจรสหกรณ์พบผู้แทนสมาชิก  ขึ้น ในเดือน พฤศจิกายน และเดือนธันวาคม 2545 (ตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี) ดังนี้

      1. จำนวนผู้แทนสมาชิกที่จะพบปะ (โดยการประชุม) รวมทั้งสิ้น 600 คน

      2. คุณสมบัติของสมาชิกที่เข้าประชุม

          2.1 เป็นสมาชิกใหม่ หรือ

         2.2 ไม่เคยได้รับการประชุมที่สหกรณ์จัดมาก่อน หรือ

         2.3 เป็นข้าราชการบำนาญที่มีความสนใจเข้าประชุม

         2.4 เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสหกรณ์ประจำหน่วย (จนท. ธุรการ และ จนท.การเงิน)

      3. เนื้อหาสาระที่จะประชุมประกอบด้วย

         3.1 หลักการและอุดมการณ์สหกรณ์

        3.2 ระเบียบต่างๆ ที่สมาชิกควรทราบ

        3.3 สวัสดิการต่างๆ ที่สหกรณ์จัดให้สมาชิก

        3.4 แถลงผลการดำเนินงานสหกรณ์

     4. วันเวลาและสถานที่ประชุม

        4.1 วันเสาร์ที่ 23 พ.ย. 2545 ณ ห้องประชุมอำเภอแม่สะเรียง สมาชิกที่เข้าประชุมประกอบด้วยสมาชิกที่สังกัด สปอ.แม่สะเรียง, สปอ.แม่ลาน้อย, สปอ.สบเมย, ศธ.อ.แม่สะเรียง, โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”, โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์, สบเมย วิทยาคม, โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 21 รวมจำนวน 260 คน

       4.2 วันเสาร์ที่ 7 ธ.ค. 2545 ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 22 อำเภอปาย สมาชิกที่เข้าประชุมประกอบด้วยสมาชิกที่สังกัด สปอ.ปาย, สปอ.ปางมะผ้า, โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์, โรงเรียนปายวิทยาคาร และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 22 รวมจำนวน 112 คน

        4.3 วันอาทิตย์ที่ 8 ธ.ค. 2545 ณ ห้องประชุม สปจ.แม่ฮ่องสอน สมาชิกที่เข้าประชุมประกอบด้วยสมาชิกที่สังกัด สปอ.เมืองฯ, สปจ.แม่ฮ่องสอน,ศึกษาธิการจังหวัด แม่ฮ่องสอน,ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด มส., โรงเรียนเทศบาลฯ, วิทยาลัยการอาชีพ นวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน, สามัญศึกษาจังหวัด มส., โรงเรียนห้องสอนศึกษา, โรงเรียนศึกษา สงเคราะห์ฯ, โรงเรียนขุนยวมวิทยา และ สปอ.ขุนยวม รวมจำนวน 228 คน    ทุกแห่งเริ่มเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป    ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่สหกรณ์แจ้งหน่วยดำเนินการสรรหาผู้เข้าประชุมตาม คุณสมบัติดังกล่าวอยู่ จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

 25 ถนนอุดมชาวนิเทศ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000

โทรศัพท์ 053-620606, 053-614047  โทรสาร 053-611479

ติดต่อผู้ดูแลระบบ