Make your own free website on Tripod.com

 

Last Update 10 Jun 2002

รายการนำเสนอ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใด โปรดลงในสมุดเยี่ยมด้วยนะครับ

กลับหน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบประธานกรรมการ
คณะกรรมการชุดุบัจจุบัน
พนักงานสหกรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์
สิทธิประโยชน์
การให้บริการเงินกู้
เอกสารการกู้เงินทุกประเภท
สวัสดิการสมาชิก
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
สายด่วนถึงผู้จัดการ

ข่าวประจำเดือนนี้

การจัดทำประกันชีวิต
ผลการศึกษาดูงาน
ขอแสดงความยินดี
 

ข่าวย้อนหลัง

เดือนเมษายน

เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรฎาคม
เดือนสิงหาคม


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


   

        

 ผลจากการศึกษาดูงานสหกรณ์

               จากการที่พนักงานสหกรณ์ได้เข้าศึกษาดูงาน “ด้านการบริหารจัดการ” ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่, เชียงราย, น่าน, และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด เมื่อวันที่ 7 – 9 ส.ค. 2545 นั้น มีสิ่งที่ขอประชาสัมพันธ์ ดังนี้

            1. แต่ละสหกรณ์มีการแบ่งฝ่ายงานและพนักงานปฎิบัติงานตามภารกิจในฝ่ายงานที่ชัดเจน เช่น ฝ่ายธุรการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายรับฝาก-ถอน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายทะเบียนหุ้น เป็นต้น สหกรณ์ของเราจะแตกต่างจากสหกรณ์ ดังกล่าวมาก เช่น เจ้าหน้าที่หน่วยจะรับผิดชอบในเรื่องของธุรการ สินเชื่อ ทะเบียนเงินกู้ ทั้งหมด

           2. การสมัครเป็นสมาชิก บางสหกรณ์เช่น ที่เชียงราย ผู้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์จะได้รับสิทธิในการเป็นสมาชิก ต่อเมื่อผ่านการอบรมและ ผ่านการสอบข้อเขียนที่สหกรณ์จัดขึ้นก่อน ดังนั้นเมื่อมีผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก จะต้องรอเรียก ตัวเข้าอบรมและสอบก่อน โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 3 – 6 เดือน ถ้าสอบข้อเขียนไม่ผ่านก็ไม่รับเข้าเป็นสมาชิก ต้องรออบรม และสอบรุ่นต่อไป (ยกเว้นกรณีโอนย้ายจาก สหกรณ์อื่นที่ไม่ต้องอบรมและสอบ รับเข้าเป็นสมาชิกได้เลย)

        3. การรับเงินฝาก แต่ละสหกรณ์มีการรับฝากเงินทั้งประเภทประจำ ออมทรัพย์และออมทรัพย์พิเศษ เงื่อนไขและอัตรา ดอกเบี้ยของ แต่ละสหกรณ์ก็แตกต่างกันออกไปแต่ของสหกรณ์เราให้ดอกเบี้ยสูงที่สุดในประเภท ออมทรัพย์พิเศษที่พิเศษจริงๆ ส่วนการถอนเงินนั้นบางสหกรณ์ให้ถอนได้ 1 เดือนต่อครั้ง หรือ 3 เดือนต่อครั้ง ถ้ามีความจำเป็นต้องถอนผิดเงื่อนไขที่กำหนด ไว้ต้องเสียค่าธรรมเนียม 1 % ของยอดที่ถอนแต่ไม่ต่ำกว่า 300 บาท

          4. การบริการเงินกู้ แต่ละสหกรณ์เปิดโอกาสให้สมาชิกยื่นกู้ได้เป็นรายวัน ทั้งฉุกเฉินและสามัญ โดยที่เอกสาร หลักฐาน การกู้ต่าง ๆ ต้องผ่านหน่วยบริการที่ตนเองสังกัดมาก่อน แม้กระทั่งสัญญาเงินกู้เจ้าหน้าที่หน่วยบริการ ต้องลง ลายมือชื่อเป็น พยานจึงจะถือว่าถูกต้อง และการกู้จ่ายเงินกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ของเดือน

      5. การเปลี่ยนแปลงหุ้น หนี้ หรือเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน ถ้าสมาชิกส่งเอกสารหลักฐานถึงสหกรณ์ในวันที่        1 – 7 ของเดือนก็จะได้รับอนุมัติทันที แต่ถ้าส่งหลังวันที่ 7 จะรวบรวมเปลี่ยนแปลงให้ในเดือนถัดไป (กรณีที่ได้รับอนุมัติทันที ฝ่ายจัดการต้องนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำเดือน เพื่อทราบอีกครั้ง เป็นการมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการ)

       6. การลาออกจากสมาชิก ถ้าสมาชิกยื่นใบลาออกและเมื่อได้ตรวจสอบคุณสมบัติของการพ้นสมาชิก ภาพเป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดการและประธานกรรมการอนุมัติให้ลาออกได้ดังนี้ กรณีส่งใบลาออกวันที่ 1 – 15 ของเดือนพ้นจากสมาชิกภาพได้ทันที ถ้าหลังจากวันที่ 15 ของเดือนอนุมัติให้ออกในวันสิ้นเดือน

    ข้อสังเกต ปัจจัยที่สหกรณ์ต่างๆ ให้บริการสมาชิกได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เกิดความคล่องตัวในองค์กร นั้น เป็นเพราะว่าในการทำงานของพนักงาน ระบบการทำงานคอมพิวเตอร์จะเป็นตัวหลักในการตรวจสอบข้อมูล ต่างๆ และระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าวเป็นระบบที่มีโปรแกรมที่สมบูรณ์ เช่น ระบบทะเบียนสมาชิก (มีประวัติ สมาชิกแต่ละคนทั้งหมด) ระบบทะเบียนหุ้น ระบบงานเงินฝาก ระบบงานเงินกู้ ระบบบัญชี ระบบประมวลผล ระบบผู้อนุมัติ ระบบสหกรณ์ออนไลน์ เป็นต้น ดังนั้น เมื่อพนักงานป้อนข้อมูลลงคอมพิวเตอร์แล้วไม่จำเป็นต้อง เขียนข้อมูลด้วยมือลงในแฟ้มคุมอีก การทำงานและการให้บริการจึงไม่ยุ่งยาก มีข้อผิดพลาดน้อย และงาน เป็นปัจจุบันตลอดเวลา

ระบบคอมพิวเตอร์ดังกล่าว ราคาอยู่ที่ 400,000 บาท ค่าระบบฐานข้อมูล Sybase 80

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

 25 ถนนอุดมชาวนิเทศ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000

โทรศัพท์ 053-620606, 053-614047  โทรสาร 053-611479

ติดต่อผู้ดูแลระบบ