Make your own free website on Tripod.com

 

Last Update 10 Jun 2002

รายการนำเสนอ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใด โปรดลงในสมุดเยี่ยมด้วยนะครับ

กลับหน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบประธานกรรมการ
คณะกรรมการชุดุบัจจุบัน
พนักงานสหกรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์
สิทธิประโยชน์
การให้บริการเงินกู้
เอกสารการกู้เงินทุกประเภท
สวัสดิการสมาชิก
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
สายด่วนถึงผู้จัดการ

ข่าวประจำเดือนนี้

การจัดทำประกันชีวิต
ผลการศึกษาดูงาน
ขอแสดงความยินดี
 

ข่าวย้อนหลัง

เดือนเมษายน

เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรฎาคม
เดือนสิงหาคม

   

 การจัดทำประกันชีวิตสมาชิกสหกรณ์   

                   

             ตามที่สหกรณ์ได้มีหนังสือส่งแบบแสดงความจำนงในการที่จะจัดทำโครงการประกันชีวิตให้กับสมาชิก  สหกรณ์ มาให้ทุกท่านเพื่อกรอกข้อมูล (ส่งผ่านหน่วยที่ท่านสังกัดเมื่อวันที่27มิ.ย.45)  และสหกรณ์ขอให้หน่วย รวบรวมส่งคืน สหกรณ์นั้น บัดนี้ (2 ก.ย. 45) สหกรณ์ได้รับแบบสอบถามคืนไม่ครบ ยังขาดอีกหลายหน่วยเป็น เหตุให้ไม่สามารถ ดำเนินการต่อไปได้                

            ขอเรียนว่าเมื่อสหกรณ์ได้รับแบบสอบถามจากทุกหน่วยแล้วจะต้องวิเคราะห์ต่อว่ายอดรวมของสมาชิก ที่ตอบ มามีจำนวนเท่าไร ประสงค์จะทำประกันชีวิตเท่าไร และเป็นจำนวนมากพอที่บริษัทประกันจะรับได้หรือไม่

       ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านและหน่วยบริการได้รวบรวมแบบแสดงความจำนง ส่งคืน สหกรณ์ โดยด่วนต่อไปด้วยเพราะโครงการนี้ใช้เวลาไปนานมาก แล้วแต่ยังหาข้อยุติไม่ได้

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

 25 ถนนอุดมชาวนิเทศ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000

โทรศัพท์ 053-620606, 053-614047  โทรสาร 053-611479

ติดต่อผู้ดูแลระบบ