Make your own free website on Tripod.com

 

Last Update 10 Jun 2002

รายการนำเสนอ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใด โปรดลงในสมุดเยี่ยมด้วยนะครับ

กลับหน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบประธานกรรมการ
คณะกรรมการชุดุบัจจุบัน
พนักงานสหกรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์
สิทธิประโยชน์
การให้บริการเงินกู้
เอกสารการกู้เงินทุกประเภท
สวัสดิการสมาชิก
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
สายด่วนถึงผู้จัดการ

ข่าวประจำเดือนนี้

การจัดทำประกันชีวิต
ผลการศึกษาดูงาน
ขอแสดงความยินดี
 

ข่าวย้อนหลัง

เดือนเมษายน

เดือนพฤษภาคม
เดือนมิถุนายน
เดือนกรฎาคม
เดือนสิงหาคม

   

สหกรณ์แสดงความยินดีกับผู้บริหารการศึกษา

          สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอนขอแสดงความยินดีกับท่านผู้บริหารการศึกษา ที่มีชื่อต่อไปนี้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนระดับอีก 1 ขั้น  

 • อ.ถนอม วงศ์คีรี หน.ปอ.แม่สะเรียง
 • อ.วุฒิพงศ์ พุฒิพิพัฒน์ชูพงศ์ หน.ปอ.เมือง
 • อ.ชนิด ปาปะโลม หน.ปอ.ปาย
 • อ.ปรีชา เชื้อชาติ หน.ปอ.ปางมะผ้า
 • อ.วิมล ภู่ดัด หน.ปอ.ขุนยวม
 • อ.บรรเจิด กลิ่นจันทร์ หน.ปอ.สบเมย
 • อ.จิโรจน์ บุญศิริ ศธ.อ.แม่สะเรียง
 • อ.วารินทร์ จิตคำภู ศธ.อ.ขุนยวม
 • อ.ทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ศธ.อ.สบเมย
 • อ.เฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ ศธ.อ.เมืองแม่ฮ่องสอน
 • อ.บุญชู จันทร์ดำ ศธ.อ.ปาย

       

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

 25 ถนนอุดมชาวนิเทศ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000

โทรศัพท์ 053-620606, 053-614047  โทรสาร 053-611479

ติดต่อผู้ดูแลระบบ