Make your own free website on Tripod.com

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

ประจำเดือนกรกฎาคม 2545

 1. อนุมัติลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก

               ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้พิจารณาเห็นว่า ต้นทุนในการดำเนินงานสหกรณ์ รายได้เฉลี่ย ตลอดจน การดำเนินธุรกิจทางการเงิน นับแต่ต้นปีจนถึงครึ่งปี 2545 (ม.ค. – มิ.ย.) สหกรณ์สามารถดำเนินการไปได้ด้วยดี ถึงแม้ว่า เมื่อวิเคราะห์จากงบกำไรขาดทุนสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 เปรียบเทียบกับปี 2544 ปรากฏว่ารายได้ (กำไร) ลดลงกว่าครึ่งปีก่อนไปมากในขณะที่ค่าใช้จ่ายยังสูงเหมือนปีก่อนอยู่ แต่นั่นเป็นผลจากการที่ สหกรณ์ได้ปรับลดอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้ในไตรมาสที่สองของปี 2544 จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 9 และร้อยละ 8 ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2544 ตาม ลำดับ

            ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือมวลสมาชิกที่ประสบความเดือดร้อนทางการเงิน คณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2545 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2545 ได้มีมติดังนี้

          1. อนุมัติลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จากร้อยละ 8 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.50 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2545 เป็นต้นไป
    
          2. อนุมัติลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ จากร้อยละ 4.00 ต่อปี เป็นร้อยละ 3.50 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2545 เป็นต้นไป

           อนึ่ง เมื่อมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงรายได้ (กำไร) ของสหกรณ์ก็ต้องลดลงตามไปด้วย ดังนั้น ผลที่ตามมาก็คือ เงินปันผลตอนสิ้นปีก็จะต้องลดลงตามไปด้วยเช่นกัน การดำเนินการดังกล่าวหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเงินในส่วน ที่คืนให้ในรูปของ การลดดอกเบี้ยคงเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและครอบครัวอย่างแท้จริง 

 2. ปิดสำนักงานสหกรณ์และงดให้บริการเป็นการชั่วคราว

               ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการและพนักงานสหกรณ์ จะได้เดินทางไป ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ต่าง ๆ ในระหว่างวันที่ 7 – 10 สิงหาคม 2545 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาประสบการณ์ พัฒนา บุคลากร และเพื่อนำผลการศึกษาดูงานมาพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปซึ่งเป็นไปตาม หลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์ต่อไป

             ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จึงให้ปิดสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด และงดให้บริการ เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2545 ถึงวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2545 จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน

 3. ประชาสัมพันธ์กิจการสหกรณ์

            จากการเปิดเผยของ นายดำริห์ จุลละปีย ผู้จัดการสหกรณ์ความว่า ตามที่ได้มีการประสานงานกับสำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทราบว่า สปจ.แม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการเรียกบุคคลที่สอบแข่งขันได้มารายงาน ตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครูในวันที่ 1 สิงหาคม 2545 จำนวน 92 คน นั้น สหกรณ์ควรที่จะได้ใช้โอกาส ดังกล่าว ประชาสัมพันธ์กิจการของสหกรณ์พร้อมทั้งเชิญชวนให้ข้าราชการครูใหม่ได้สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์    ดังนั้น จึงได้ขอ ความร่วมมือจาก สปจ.แม่ฮ่องสอน ในการขอเวลาให้ผู้จัดการสหกรณ์เข้าพบผู้ที่มารายงานตัวเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง

          ในลักษณะเดียวกัน ช่วงระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2545 สปจ.แม่ฮ่องสอน ได้กำหนดให้มีการปฐมนิเทศ ครูบรรจุใหม่ในรอบปี จำนวน 90 คน ทางสหกรณ์ก็ได้รับความร่วมมือให้ผู้แทนสหกรณ์เข้าพบปะ เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ในวันที่ 9 สิงหาคม 2545 เวลา 10.30 – 12.00 น. ซึ่งทางสหกรณ์ ได้มอบหมายให้ อาจารย์มานะ เต็งอินทร์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ปี 2545 เป็นผู้แทนสหกรณ์เข้าประชาสัมพันธ์ กิจการสหกรณ์ จึงขอขอบคุณทั้งผู้แทนสหกรณ์และ สปจ.แม่ฮ่องสอน ไว้ ณ โอกาสนี้ ผู้จัดการสหกรณ์กล่าวในที่สุด

 4. อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิก

             คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ได้อนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ นางกานต์ชนิสร์ อาจองค์ คู่สมรสของ นายภูชิชย์ อาจองค์ (ที่ถึงแก่กรรม) ดังนี้

           1. เงินสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยหรือถึงแก่กรรม จำนวน 6,000 บาท
   
            2.
  เงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก จำนวน 30,000 บาท

            สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัว “อาจองค์” ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไป อย่างไม่มีวันกลับ และขอให้ดวงวิญญาณ อาจารย์ภูชิชย์ อาจองค์ จงสู่สุคติด้วยเทอญ

 5. บริจาคและสนับสนุนเงินสมทบหน่วยงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

            คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ อนุมัติเงินทุนสาธารณประโยชน์บริจาคและสนับสนุนหน่วยงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดังนี้

  ที่

  หน่วยงาน

  รายการ

  จำนวนเงิน

  1

  เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

  จัดทำและตกแต่งเทียนพรรษา

  2,000 บาท

  2

  สหกรณ์การเกษตรอำเภอเมืองแม่ฮ่อสอน

  ทอดผ้าป่าสหกรณ์

  200 บาท

  3

  กลุ่มโรงเรียนหมอกจำแป่

  กิจกรรมเข้าค่ายจริยธรรม

  500 บาท

  4

  สปจ.แม่ฮ่องสอน

  สมทบค่าอาหารว่างการบรรจุครูใหม่

  1,380 บาท

  5

  สปจ.แม่ฮ่องสอน

  สมทบค่าอาหารว่างการปฐมนิเทศครู

  1,350 บาท

 6. งบกำไรขาดทุนครึ่งปีบัญชี 2545

  สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 เปรียบเทียบปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544

    

  รายได้

  ปี 2545

  ปี 2544

  บาท

  %

  บาท

  %

         
  1

  ดอกเบี้ยรับ

  19,742,906.50

  99.66

  43,254,806.50

  99.83

   2

  รายได้อื่น(รายได้ละเอียดประกอบงบการเงิน)

  67,958.53

  0.34

  72,866.41

  0.17

   3

  รวมรายได้

  19,810,865.03

  100.00

  43,327,672.91

  100.00

                          ค่าใช้จ่าย

  1

  ดอกเบี้ยจ่าย(รายละเอียดประกอบงบการเงิน)

  3,781,601.79

  19.09

  8,386,129.47

  19.35

   2

  เงินเดือนและค่าจ้าง

  871,440.00

  4.40

  1,553,480.00

  3.59

   3

  เบี้ยกันดาร

  39,729.00

  0.20

  152,318.00

  0.35

   4

  บำเหน็จเจ้าหน้าที่

  148,950.00

  0.75

  164,470.00

  0.38

   5

  เงินสมนาคุณเจ้าหน้าที่การเงิน

  0.00

  0.00

  38,220.00

  0.09

   6

  ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

  70,500.00

  0.36

  227,940.00

  0.53

   7

  ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

  0.00

  0.00

  76,440.00

  0.18

   8

  ค่าสมนาคุณคณะอนุกรรมการประจำหน่วย

  22,500.00

  0.11

  0.00

  0.00

   9

  ค่าใช้จ่ายในวันประชุมใหญ่

  106,170.00

  0.54

  77,820.00

  0.18

   10

  ค่าสมนาคุณวันประชุมใหญ่

  60,000.00

  0.30

  60,000.00

  0.14

   11

  ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสมนาสมาชิก

  98,034.00

  0.49

  218,069.00

  0.50

   12

  ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะและค่าเช่าที่พัก

  158,661.00

  0.80

  255,391.00

  0.59

   13

  ค่ารับรอง

  23,713.00

  0.12

  17,662.00

  0.04

   14

  ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำนักงาน

  91,425.04

  0.46

  216,067.61

  0.50

   15

  ค่าพิมพ์สมุดเงินฝาก สัญญา ข้อบังคับและระเบียบ

  0.00

  0.00

  91,130.00

  0.21

   16

  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

  6,510.00

  0.03

  4,360.00

  0.01

   17

  ค่าสาธารณูปโภค

  83,691.88

  0.42

  156,542.85

  0.36

   18

  ค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

  31,271.42

  0.16

  25,048.20

  0.06

   19

  ค่าดูแลและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  0.00

  0.00

  55,500.00

  0.13

   20

  เงินสมนาคุณที่ปรึกษาและผู้ทำประโยชน์ให้สหกรณ์

  30,000.00

  0.15

  86,020.00

  0.20

   21

  ค่าธรรมเนียมสอบบัญชีและปรึกษาทางกฎหมาย

  0.00

  0.00

  100,000.00

  0.23

   22

  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

  102,707.31

  0.52

  251,964.12

  0.58

   23

  ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี

  0.00

  0.00

  27,598.80

  0.06

   24

  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ(รายละเอียดประกอบงบการเงิน)

  132,864.99

  0.67

  391,049.67

  0.90

   

  รวมค่าใช้จ่าย

  5,859,769.43

  29.57

  12,633,220.72

  29.16

  กำไรสุทธิ

  13,951,095.60

  70.43

  30,694452.19

  70.84

   

 7. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ

     จากผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 8/2545 วันที่ 29 กรกฎาคม 2545 มีสาระสำคัญขอประชาสัมพันธ์ดังนี้

  1. รับสมาชิกเข้าใหม่ จำนวน 12 ราย
  2. สมาชิกขอเปลี่ยนเงินค่าหุ้นรายเดือน จำนวน 8 ราย เพิ่ม 6 ราย ลด 2 ราย
  3. สมาชิกโอนย้ายไปต่างจังหวัด จำนวน 32 ราย
  4. สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ (ลาออก) จำนวน 10 ราย
  5. อนุมัติให้สมาชิกกู้เงินดังนี้

  J เงินกู้สามัญ จำนวน 51 ราย เป็นเงิน 5,493,900 บาท

  J เงินกู้สามัญกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 41 ราย เป็นเงิน

  3,866,988 บาท

  J รวมสมาชิกกู้เงิน 92 ราย เป็นเงิน 9,360,888 บาท

  7.6 อนุมัติให้ นางพยอม คันชิง เจ้าหน้าที่บัญชี และ น.ส.โศภิต จองแก้ว เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ไปเข้ารับการฝึกอบรมทักษะในการปฏิบัติงานด้านบัญชีสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน 2545 ณ ศูนย์ฝึกอบรม น.ม.ส.สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

 8. สรุปสถานภาพสหกรณ์ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545

จำนวนสมาชิก

2,477 คน

ทุนเรือนหุ้น

270,046,040.00 บาท

ทุนสำรอง

33,427,703.19 บาท

ดอกเบี้ยรับ (รายได้)

19,742,906.50 บาท

เงินรับฝากจากสมาชิก

146,283,595.75 บาท

เงินให้กู้แก่สมาชิก

489,995,660.25 บาท

เงินกู้จากสถาบันการเงิน

29,325,682.94 บาท

ดอกเบี้ยจ่าย

3,674,400.44 บาท

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

1,752,113.29 บาท

เงินฝากที่ธนาคาร

15,921,762.40 บาท

กำไรสะสม

14,384,351.30 บาท

ทุนดำเนินงาน

507,800,361.58 บาท