Make your own free website on Tripod.com

 

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

ประจำเดือนพฤษภาคม 2545

  1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพสมาชิก
  2.                ด้วย อาจารย์มาลี พรรณบุตร สมาชิกสหกรณ์เลขที่ 5581 ได้ถึงแก่กรรมด้วยเหตุหลอดลมอุดกลั้นฉับพลัน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2545     ที่อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้จัดการสหกรณ์ได้เดินทางไปมอบเงินสงเคราะห์ สมาชิก ผู้ประสบภัยและถึงแก่กรรม และเงินสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกที่ถึงแก่กรรม ให้กับ อาจารย์บุญยืน พรรณบุตร (สามี) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2545 และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพในคืนวันที่ 11 พฤษภาคม 2545 ในนามสหกรณ ์               ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว พรรณบุตร เป็นอย่างยิ่ง ที่สูญเสียบุคคล อันเป็นที่รัก ไปอย่างไม่มีวันกลับ ขอให้ดวงวิญญาณอาจารย์มาลี พรรณบุตร จงสู่สุคติด้วยเทอญ

  3. ส่งผู้จัดการ พนักงาน และกรรมการ เข้าสัมมนาเรื่อง I.T. กับการเพิ่มประสิทธิภาพงาน สหกรณ์ออมทรัพย์
  4.               คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ อนุมัติให้ผู้จัดการ, นายนิติพัทธ์ เต็งอินทร์ พนักงาน และนายสงวน ศรีสวัสดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ไปเข้ารับการสัมมนาเรื่อง I.T. กับการเพิ่มประสิทธิภาพงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่ง ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 16 มิถุนายน 2545   ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อ.เมือง จ. เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร การประยุกต์ ใช้ระบบคอมพิวเตอร์กับระบบงานสหกรณ์ การควบคุมภายในด้านคอมพิวเตอร์

  5. ส่งกรรมการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร กฏหมายเกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์"            
  6.                  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ อนุมัติให้ นายจิโรจน์ บุญศิริ กรรมการและประธานอนุกรรมการฝ่ายระเบียบ และข้อบังคับ ไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร กฏหมายเกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ตามที่ฝ่ายพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ระหว่างวันที่ 19 21 มิถุนายน 2545 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

  7. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
  8.                จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2545 มีสาระสำคัญ ขอรายงานประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบดังนี้

                                             รวมสมาชิกกู้เงิน 110 ราย เป็นเงิน 10,361,600.00 บาท

1. จำนวนสมาชิก 2,510 คน

2. ทุนเรือนหุ้น 267,829,050.00 บาท

3. ทุนสำรอง 33,427,703.19 บาท

4. ดอกเบี้ยรับ (รายได้) 13,022,010.00 บาท

5. เงินรับฝากจากสมาชิก 145,685,672.85 บาท

6. เงินให้กู้อยู่ที่สมาชิก 490,105,994.75 บาท

7. เงินกู้จากสถาบันการเงินต่าง ๆ 32,656,108.84 บาท

8. ดอกเบี้ยจ่าย 2,503,907.98 บาท

9. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 1,247,062.66 บาท

10. กำไรสะสม 9,277,265.89 บาท

11. เงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคาร 11,380,050.59 บาท

12. ทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 503,282,458.77 บาท