Make your own free website on Tripod.com

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

ประจำเดือนเมษายน 2545

1. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2545 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

                      ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2545 ขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2545 ณ ห้องประชุมมิราเคิลแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ในฐานะสหกรณ์สมาชิก และโดยมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้แต่งตั้ง นายดำรง วงศ์น้อย ประธานกรรมการดำเนินการ เป็นผู้แทนสหกรณ์ฯ ไปเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผลการประชุมเป็นเช่นไรจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไป

2. การสัมมนา การปฏิรูประบบราชการและการแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กับผลกระทบต่อขบวนการสหกรณ์

                  ด้วยสหพันธ์สหกรณ์แห่งประเทศไทย มีหนังสือถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ความว่าปัจจุบันรัฐบาล มีการปฏิรูปโครงสร้างระบบราชการ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 เป็นต้นไป การปฏิรูปดังกล่าวส่งผลกระทบ โดยตรงต่อการดำเนินงานสหกรณ์ทุกประเภท ประกอบกับขณะนี้ได้มีการเสนอขอแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ที่เน้นปัญหาและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานสหกรณ์โดยเฉพาะโครงสร้างคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวนและ วาระการดำรงตำแหน่ง ตลอดจนอำนาจกระทำการอื่นๆ ดังนั้น สหพันธ์สหกรณ์แห่งประเทศไทย จึงจัดสัมมนาเรื่อง การปฏิรูป ระบบราชการและการแก้ไขพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กับผลกระทบต่อขบวนการสหกรณ์ ขึ้นในวันที่ 2 มิถุนายน 2545 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพ ซึ่งสหกรณ์ฯได้มอบให้ นายดำรง วงศ์น้อย ประธานกรรมการ  เป็นผู้ไปเข้าสัมมนาดังกล่าว ผลการสัมมนาเป็นเช่นไรจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไป

3.  การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการ สู่ความเป็นเลิศในการทำงานของสหกรณ์ออมทรัพย์

                คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ได้อนุมัติให้ผู้จัดการคัดเลือกพนักงานสหกรณ์ไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการ สู่ความเป็นเลิศในการทำงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล สหกรณ์ออมทรัพย์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 22 24 พฤษภาคม 2545 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ และผู้จัดการได้คัดเลือก นางกรรณิกา จันทร์อนันต์ และ นางสาวโศภิต จองแก้ว เป็นผู้ไปเข้ารับการสัมมนาดังกล่าว

4. การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯประจำปี 2545

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ได้อนุมัติประกาศให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2545 ดังนี้

  1. ทุนการศึกษาทุกระดับ ทุนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
  2. จำนวนทุนใช้จำนวนสมาชิกในแต่ละหน่วยเป็นเกณฑ์ในการจัดสรร ในสัดส่วนสมาชิก 20 คน ต่อ 1 ทุน
  3. จำนวนทุนแต่ละหน่วยได้รับดังนี้

ที่

หน่วย/กลุ่มหน่วย

จำนวนสมาชิก

ณ 1 พ.ค. 45

จำนวนทุน

ที่ได้รับจัดสรร

จำนวนเงิน

1

สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

374

19

19,000

2

สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปาย

280

14

14,000

3

สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปางมะผ้า

125

6

6,000

4

สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอขุนยวม

221

11

11,000

5

สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่ลาน้อย

248

12

12,000

6

สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่สะเรียง

467

23

23,000

7

สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสบเมย

193

10

10,000

8

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

73

4

4,000

9

สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

217

11

11,000

10

โรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา

144

7

7,000

11

กลุ่มหน่วยที่ 1

-หน่วย ศธ.จ.แม่ฮ่องสอน

-หน่วย ศธ.อ.แม่สะเรียง

-หน่วยสหกรณ์

รวม

 

29

38

14

81

 

 

 

 

4

 

 

 

 

4,000

12

กลุ่มหน่วยที่ 2

-หน่วย ศน.จ.แม่ฮ่องสอน

-หน่วย วก.แม่ฮ่องสอน

-หน่วยโรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

รวม

 

39

30

22

91

 

 

 

 

5

 

 

 

 

5,000

 

รวมทั้งสิ้น

2,514

126

126,000

            ขอให้แต่ละหน่วย/กลุ่มหน่วย ดำเนินการรับสมัครและพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาตามระเบียบ  สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ว่าด้วยทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2544 แล้วส่งรายชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้สหกรณ์ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2545 เพื่อดำเนินการต่อไป

5. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์

  จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ครั้งที่ 5/2545 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2545 มีสาระสำคัญขอรายงานประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบดังนี้

              1. รับสมาชิกเข้าใหม่ จำนวน 8 ราย (เป็นกรณีโอน 3 ราย)                                           

           2.สมาชิกเปลี่ยนแปลงการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 6 ราย เพิ่ม 3 ราย ลด 3 ราย

               3. สมาชิกขอโอนย้ายไปต่างจังหวัด จำนวน 6 ราย ดังนี้

   ที่

   ชื่อ

   เลขทะเบียน

   สังกัดหน่วย

   โอนย้ายไป

   1

   2

   3

   4

   5

   6

   นายธงชัย บุญธรรม

   นางกานดา คำจันทร์แก้ว

   น.ส.ลำพรรณ์ บุ้งทอง

   นายพยุง แจ่มหม้อ

   นายอภิสิทธิ์ เหล็งไทย

   นายวุฒิศักดิ์ เกิดเขียว

   4406

   5256

   6117

   5935

   5648

   5580

   สปอ. ปาย

   ร.ร.บริพัตรศึกษา

   สปอ. แม่ลาน้อย

   สปอ.แม่ลาน้อย

   สปอ. แม่สะเรียง

   สปอ. แม่สะเรียง

   สปจ. พะเยา

   สศจ. เชียงใหม่

   สปจ. กำแพงเพชรน

   สปจ. กำแพงเพชร

   สปจ. ลำพูน

   สปจ. นครศรีธรรมราช

  1. สมาชิกลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 19 ราย
  2. อนุมัติให้สมาชิกกู้เงิน ดังนี้
6. สรุปสถานภาพสหกรณ์สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545

1. จำนวนสมาชิก 2,510 คน

2. ทุนเรือนหุ้น 266,879,560.00 บาท

3. ทุนสำรอง 33,427,703.19 บาท

4. ดอกเบี้ยรับ (รายได้) 9,726,120.00 บาท

5. เงินรับฝากจากสมาชิก 147,295,114.61 บาท

6. เงินให้กู้อยู่ที่สมาชิก 481,304,832.75 บาท

7. เงินกู้จากสถาบันการเงินต่างๆ 28,061,276.21 บาท

8. ดอกเบี้ยจ่าย 1,856,772.84 บาท

9. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ 983,485.37 บาท

10. กำไรสะสม 6,891,048.82 บาท

11. เงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคาร 13,826,409.57 บาท

12. ทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 496,967,220.63 บาท