Make your own free website on Tripod.com

 

Last Update 13  January 2003

เรื่องนำเสนอ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

กลับสู่หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบประธานกรรมการ
คณะกรรมการชุดุบัจจุบัน
พนักงานสหกรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์
สิทธิประโยชน์
การให้บริการเงินกู้
เอกสารการกู้เงินทุกประเภท
สวัสดิการสมาชิก
สายด่วนถึงผู้จัดการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กำหนดการประชุม
ข้ารชการครูและบุคลากร

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1


วันที่ 5 กันยายน 2546 ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลขุนยวม อำเภอขุนยวม
วันที่ 9 กันยายน 2546 หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราเห์ อำเภอปาย
วันที่ 16 กันยายน 2546 หอประชุมบุญชูตรีทอง โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมือง
วันที่ 17 กันยายน 2546 หอประชุมโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ อำเภอปางมะผ้า

กิจกรรม
08.00 - 08.50 น. รายงานตัว/ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น. พิธีเปิด/บรรยายพิเศษ
10.30 - 11.00 น. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน พบเพื่อนครู
11.30 - 11.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
11.30 - 12.00 น. การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล
                               และการตรวจราชการ (คณะผู้ตรวจราชการ)
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 13.40 น. กลุ่มอำนวยการ (หัวหน้ากลุ่มและคณะ)
13.40 - 14.20 น. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล (หัวหน้ากลุ่มและคณะ)
14.20 - 14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.40 - 15.20 น. กลุ่มนโยบายและแผน (หัวหน้ากลุ่มและคณะ)
15.20 - 16.00 น. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (หัวห
น้ากลุ่มและคณะ) 
16.00 - 16.40 น. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา (หัวหน้ากลุ่มและคณะ)

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

25 ถนนอุดมชาวนิเทศ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000

โทรศัพท์ 053-620606, 053-614047  โทรสาร 053-611479

ติดต่อผู้ดูแลระบบ   w_chitkampoo@hotmail.com