Make your own free website on Tripod.com

 

Last Update 10 Jun 2002

รายการนำเสนอ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใด โปรดลงในสมุดเยี่ยมด้วยนะครับ

ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบประธานกรรมการ
คณะกรรมการชุดุบัจจุบัน
พนักงานสหกรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์
สิทธิประโยชน์
การให้บริการเงินกู้
เอกสารการกู้เงินทุกประเภท
สวัสดิการสมาชิก
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
สายด่วนถึงผู้จัดการ

แนะนำโฮมเพจ

ชุมนุมสหกรณ์ฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
ศธจ.แม่ฮ่องสอน.
ศธอ.ขุนยวม.

สมุดเยี่ยม

 อ่านสมุดเยี่ยม

เขียนสมุดเยี่ยม


รายการโหวต

ควรปรับปรุงด้านไหนครับ
เนื้อหา
ลักษณะการนำเสนอ
สีสัน
รูปภาพ
ลูกเล่นต่าง ๆ

ผลคะแนน

ลำดับที่ผู้เข้าชม


   

             


สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะรับใช้และบริการมวลสมาชิก โดยคำนึงถึง ผลประโยชน์ และสิ่งที่สมาชิกจะได้รับเป็นประการสำคัญ      

ขอขอบคุณที่ทุกท่านมองเห็นความสำคัญของกิจการสหกรณ ์และมอบความไว้วางใจไว้กับเรา

ข่าวสารสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

 25 ถนนอุดมชาวนิเทศ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000

โทรศัพท์ 053-620606, 053-614047  โทรสาร 053-611479

ติดต่อผู้ดูแลระบบ