Make your own free website on Tripod.com

 

Last Update 26  January 2003

เรื่องนำเสนอ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

กลับสู่หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบประธานกรรมการ
คณะกรรมการชุดุบัจจุบัน
พนักงานสหกรณ์
ที่ปรึกษาสหกรณ์
ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์
สิทธิประโยชน์
การให้บริการเงินกู้
เอกสารการกู้เงินทุกประเภท
สวัสดิการสมาชิก
รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
สายด่วนถึงผู้จัดการ

ข่าวประจำเดือนนี้

สมนาคุณสมาชิก
รับสมัครประธาน-กรรมการ
ประกันชีวิตสมาชิก
ขอรับเงินกองทุนสวัสดิการ
รายละเอียดประชุมกรรมการ
สรุปสถานภาพสหกรณ์
 

 

 
 

รายชื่อคณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่เมื่อวันที่ 

26  มกราคม  2546

ที่

ชื่อ -สกุล

ตัวแทน

หมายเหตุ

1 นายดำรง  วงศ์น้อย กรรมการกลาง ใหม่
2 นายชูชาติ  แสงต่าย สปอ.ปาย เก่า
3 นายประจวบ  แก้วสิริ สปอ.ปางมะผ้า เก่า
4 นายประเวช  บุญทะวงศ์ สปจ.แม่ฮ่องสอน เก่า
5 นายสงวน  ศรีสวัสดิ์ สปอ.แม่สะเรียง เก่า
6 นายจิโรจน์  บุญศิริ ศธจ.แม่ฮ่องสอน เก่า
7 นายทวีป  พลชนะ สศจ.(คลังอำเภอ) เก่า
8 นายยนต์  ชัยชนะ สปอ.สบเมย เก่า
9 นายณรงค์  ปินตาเรือน กรรมการกลาง ใหม่
10 นายเกษม  ฟุ้งกิตติกุล กรรมการกลาง ใหม่
11 นายอดิศร  พวงทอง สศจ.แม่ฮ่องสอน ใหม่
12 นายจำเริญ  มูลฟอง เทศบาล/ศนจ./วก. ใหม่
13 นายประชา  เทพวงศ์ สปอ.เมืองฯ ใหม่
14 นายประเสริฐ  คำดวง สปอ.แม่ลาน้อย ใหม่
15 นายประเชิญ  ยาอุด สปอ.ขุนยวม ใหม่

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จำกัด

25 ถนนอุดมชาวนิเทศ  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58000

โทรศัพท์ 053-620606, 053-614047  โทรสาร 053-611479

ติดต่อผู้ดูแลระบบ   w_chitkampoo@hotmail.com